LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users



Letna in druga poročila

Informacije - Gospodarske družbe in zadruge

V skladu s predpisi AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov, ki jih ti predložijo na poenotenih obrazcih. Na podlagi podatkov, zajetih v podatkovnih zbirkah, pripravlja uskupinjene informacije o poslovanju poslovnih subjektov. 

Za leto 2019 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 67.178 gospodarskih družb in 415 zadrug.
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2019

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?