LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users



Letna in druga poročila

Informacije - Nepridobitne organizacije

V skladu s predpisi AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov, ki jih ti predložijo na poenotenih obrazcih. Na podlagi podatkov, zajetih v podatkovnih zbirkah, pripravlja uskupinjene informacije o poslovanju poslovnih subjektov. 

Za leto 2018 je 6.582 nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava AJPES predložilo podatke iz letnih poročil za državno statistiko na poenotenih obrazcih.

Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu 2018

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?