LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpis družbe z omejeno odgovornostjo

Postopek

V izpostavah AJPES kot točkah SPOT lahko predlagatelji vložijo naslednje predloge za vpis v Poslovni register Slovenije / sodni register,  ki se izvedejo preko sistema e-VEM:

  • predlog za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo,
  • predlog za vpis enostavne spremembe podatkov pri družbi z omejeno odgovornostjo (sprememba sedeža, poslovnega naslova, firme, zastopnikov),
  • predlog za vpis, spremembo podatkov ali izbris podružnice d.o.o.,
  • predlog za vpis podatkov, ki se vodijo samo v Poslovnem registru Slovenije in hkrati ne pomenijo spremembe akta o ustanovitvi ali družbene pogodbe (podatki o dejavnostih po SKD, kontaktni podatki, o delih poslovnih subjektov, razen podružnic, podatek o šifri SKIS).

Izjema je vložitev predloga za vpis ustanovitve d.o.o., pri kateri sta ustanovitelja zakonca oziroma zunajzakonska partnerja. Na podlagi Zakona o notariatu mora biti v tem primeru družbena pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa, zato lahko postopek opravi samo notar.

Priporočljivo je, da predhodno po telefonu pridobite informacijo ali je predlog, ki ga nameravate vložiti za vašo družbo mogoče vložiti na točki SPOT, ali ga je potrebno vložiti pri notarju. V nekaterih primerih je namreč to mogoče ugotoviti zgolj z vpogledom v listine posamezne družbe.

Pred vpisom družbe z omejeno odgovornostjo v Poslovni register Slovenije / sodni register, pristojno sodišče preveri omejitve pri ustanavljanju skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Ustanovitelj ali družbenik ne more postati oseba, ki je:

  1. bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe,
  2. javno objavljena na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali davčnih neplačnikov za zadnjih 12 mesecev, na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
  3. neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu v družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali davčnih neplačnikov za zadnjih 12 mesecev, na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
  4. bila s pravnomočno odločbo najmanj dvakrat oglobljena zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno,
  5. bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v družbi, ki je bila izbrisana iz sodnega registra po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
  6. je v zadnjih treh mesecih ustanovila d.o.o. oziroma pridobila delež v d.o.o, ki ni starejša od 3 mesecev, razen če ta d.o.o. izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe: ima odprt transakcijski račun, nima neporavnanih davčnih obveznosti, ima neprekinjeno vsaj en mesec zaposleno osebo itd.

Omejitve se samodejno preverijo v sistemu e-VEM in z neposredno izmenjavo podatkov med organi. V primeru obstoja omejitev vložitev predloga za vpis ni mogoča.

Če predlagatelj ni lastnik objekta na predlaganem poslovnem naslovu mora biti predlogu priložena overjena izjava lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overi upravna enota, notar ali točkaSPOT.

Sklep o vpisu v sodni register, ki ga izda sodišče, prejme družba v papirni ali elektronski obliki (v varni elektronski poštni predal). Hkrati prejme tudi obvestilo AJPES o dodelitvi matične številke.

Podatki o družbi so takoj po vpisu dostopni prek ePRS. Sklep sodišča in listine, ki so bile podlaga za vpis pa so objavljeni in dostopni na spletni strani Objava vpisov in predložitve listin ter v Zbirki listin.

Dejavnosti se od 1.2.2008 dalje vpisujejo samo v Poslovni register Slovenije in ne več tudi v sodni register. V Poslovni register Slovenije se vpiše glavna dejavnost (s katero družba ustvari največ prihodka ali ima na njej največ zaposlenih) in statistično pomembne dejavnosti (dejavnosti, ki jih družba dejansko opravlja in pomenijo pomemben del njenega poslovanja). Dejavnost, ki jo družba želi vpisati v Poslovni register Slovenije mora biti navedena v aktu o ustanovitvi družbe.

V aktu o ustanovitvi družbe morajo biti navedene vse dejavnosti, ki se vpišejo v Poslovni register Slovenije, ter druge dejavnosti, ki jih družba opravlja. Lahko pa so navedene tudi dejavnosti, ki jih družba namerava opravljati.

Prijava za spremembo dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije, ki je že navedena v aktu o ustanovitvi ali kontaktnih podatkov se vloži na točki SPOT, s Predlogom za vpis spremembe samo v PRS. Če dejavnost še ni navedena v aktu o ustanovitvi, je potrebno vložiti Predlog za vpis spremembe v sodni register, s katerim se hkrati uredi sprememba v aktu o ustanovitvi in v Poslovnem registru Slovenije.

Predlog za vpis, spremembo ali izbris poslovne enote v Poslovni register Slovenije, vloži zastopnik matične družbe na izpostavah AJPES osebno ali pa izpolnjeno prijavo za vpis pošlje izpostavi AJPES po pošti.

Vzorci dokumentov

(vzorci so zgolj v pomoč in jih je možno predložiti tudi v drugačni obliki)

Prijava za dele poslovnih subjektov

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?