LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpis tujih pravnih oseb v Poslovni register Slovenije

Zakon o zemljiški knjigi
Vstop v aplikacijo

Podatki o tujih pravnih osebah so brezplačno dostopni na ePRS tako, da se v iskalnem pogoju »Oblika« izbere »Tuja pravna oseba po ZZK-1«. O tujih pravnih osebah se objavijo naslednji podatki: firma oziroma ime tuje pravne osebe, naslov, matična številka ter datum vpisa.

AJPES vpisuje tuje pravne osebe v Poslovni register Slovenije v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi zaradi pridobitve enolične identifikacijske številke (matične številke), ki jo tuja pravna oseba potrebuje za vpis pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo na podlagi pisne zahteve predlagatelja. AJPES vpiše v Poslovni register Slovenije podatke o imenu pravne osebe, sedežu in poslovnem naslovu pravne osebe ter matično številko, ki jo določi v postopku vpisa in izda potrdilo o vpisu.

Vir podatkov: vloge predlagateljev.

Ažuriranje: sproti (on-line).

Prijava za vpis

Predlagatelj zahtevo za vpis predloži na izpostavi AJPES na podlagi naslednjih dokumentov:

  • vloge na kateri označi namen vpisa v Poslovni register Slovenije – vpis nepremičnine v zemljiško knjigo,
  • pooblastilo, če je predlagatelj druga oseba in
  • fotokopijo dokumenta o obstoju tuje pravne osebe.

Po vpisu tuje pravne osebe v Poslovni register Slovenije AJPES izda »Potrdilo o dodelitvi enolične identifikacijske številke«.

Predpisi

 Zakon o zemljiški knjigi
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?