LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpis sobodajalca

Splošno
Vstop v aplikacijo

Prek ePRS lahko vpogledate v podatke sobodajalcev.

 


Fizična oseba je lahko sobodajalec, če:

  • je lastnik ali najemnik nepremičnine,
  • opravlja dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni),
  • nudi gostom do 15 ležišč in
  • je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Gostom lahko nudi nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih.

Sobodajalec se v Poslovni register Slovenije vpiše na podlagi Prijave za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po pošti.

Kot sedež opravljanja dejavnosti sobodajalca se skladno s predpisi določi stalno prebivališče sobodajalca. Če sobodajalec opravlja storitve na naslovu, ki ni enak njegovemu stalnemu prebivališču, se opravljanje dejavnosti na naslovih izven sedeža vpiše v Poslovni register Slovenije kot poslovni del pri sobodajalcu. 

Finančni urad Republike Slovenije po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije vpiše sobodajalca v davčni register kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost.

Spremembe podatkov mora sobodajalec AJPES sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe. Spremembe sporoči na obrazcu Prijava za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po pošti.

Izbris sobodajalca iz Poslovnega registra Slovenije AJPES izvede na podlagi Prijave za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži sobodajalec ali po uradni dolžnosti, če prejme obvestilo pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom ugotovil, da sobodajalec ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti in v primeru smrti sobodajalca.

V 8 dneh po vpisu je dolžan oddati obrazec M12 na Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in obvestiti Finančni urad Republike Slovenije o načinu vodenja poslovnih knjig in obračunu davčnih obveznosti. Na tej podlagi plačuje pavšalne prispevke za socialna zavarovanja (v preračunani višini za 5 mesecev) in akontacijo dohodka iz dejavnosti.

Sobodajalec je zavezan za vpis nastanitvenega obrata (nastanitveni obrati so med drugim tudi prostori za goste pri sobodajalcih), v Register nastanitvenih obratov.

Prav tako je zavezan za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) v sistem eTurizem. Poročanje se izvaja za namen vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Poročanje v eTurizem od 1.12.2017 dalje nadomešča poročanje Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije in občinam.

Več informacij najdete na portalu VEM in na spletni strani FURS.

 Prijava za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd)

Prijavo za vpis bodoči sobodajalec lahko vloži na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po pošti.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca:

 Navodilo za izpolnjevanje obrazca (PRS-1 sd) 

Kot sedež opravljanja dejavnosti sobodajalca se skladno s predpisi določi stalno prebivališče sobodajalca. Če sobodajalec opravlja storitve na naslovu, ki ni enak njegovemu stalnemu prebivališču, se opravljanje dejavnosti na naslovih izven sedeža vpiše v Poslovni register Slovenije kot poslovni del pri sobodajalcu.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?