To content

Nacionalna kontaktna točka za evropske politične stranke

 

AJPES skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (Uradni list RS, št. 29/17) opravlja naloge nacionalne kontaktne točke za izmenjavo informacij.

 

Naloga nacionalne kontaktne točke je izmenjava informacij med pristojnimi državnimi organi in Organom za evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

Inšpekcijski in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki pri izvrševanju svojih nalog ugotovijo kršitve s svojega delovnega področja, morajo o kršitvah evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij preko nacionalne kontaktne točke obvestiti Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije.

Na zahtevo nacionalne kontaktne točke so ministrstva in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil dolžni posredovati vse potrebne informacije, ki se nanašajo na njihovo delovno področje in jih nacionalna kontaktna točka potrebuje za izvajanje nalog  v skladu z Uredbo 1141/2014/EU/EURATOM.

 

Kontakt:

 mbo-`ooe?`iodr-rh

  01 47 74 291

 

Za izvajanje nalog nacionalne kontaktne točke je pristojna Špela Jerič.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?