To content

Razpisi delovnih mest

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Službi za pravne, kadrovske in druge splošne naloge vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

          STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I), šifra J017136 (m/ž)

                                                                                                                                       za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • vodenje najzahtevnejših postopkov in spremljanje predpisov s področja dela,
 • odgovornost za področje nepremičnin in upravljavstva nepremičnin (pregled in vpisi v zemljiško knjigo, pregled in vpisi v GURS, spremljanje podatkov ter poročanje v druge javne evidence),
 • izvajanje nalog s področja varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja (pregledi vlog, priprava pozivov za dopolnitev, spremljanje teka rokov, priprava predlogov odločb in sklepov),
 • priprava in usklajevanje internih aktov s področja dela,
 • priprava pogodb, spremljanje poteka izvršilnih in stečajnih postopkov,
 • priprava pravnih mnenj in poročil s področja dela,
 • sodelovanju pri izvajanju projektnih nalog,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov, navodil in drugih aktov s področja dela službe,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
 • sodelovanje z organizacijskimi deli AJPES in drugimi institucijami,
 • predlaganje novih organizacijskih rešitev in racionalizacija postopkov dela v službi,
 • samostojno izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • vodenje in odločanje v pravnih in upravnih postopkih,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela službe.

Pogoji:

 • 7. stopnja izobrazbe pravne smeri (po starem programu - univerzitetni program oz. bolonjski program magisterij stroke - 2. bol. stopnja),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika in
 • 6 - mesečno poskusno delo.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita in preizkusa, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja zahtevane izobrazbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem zakonodaje na področju javnega naročanja s poznavanjem spletnega portala za izvajanje javnih naročil ter varstva osebnih podatkov, dostopa do informacij javnega značaja in povezane zakonodaje, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na navedenih področjih. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Pričakovane kompetence kandidata: pričakujemo samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, vodstvene sposobnosti, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost.

Zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. Po uspešno opravljenem poskusnem delu je možno občasno opravljanje dela na domu.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 41 (oz. bruto: 2.209,43 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES, na naslovu Tržaška cesta 16, v Ljubljani.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 13. 6. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES na tel. št. 01/4774-139 (Maja Špenko), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 01/4774-146 (Simon Krampač).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:  100-105/2023

Ljubljana,  5. 6. 2023

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Službi za informacijsko tehnologijo vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II), šifra J017115 (m/ž)

za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • sodelovanje pri izvajanju nalog projektne pisarne,
 • spremljanje projektov in priprava projektnih poročil,
 • uvajanje in spremljanje procesnih metodologij,
 • izdelovanje in katalogiziranje procesne in projektne dokumentacije,
 • priprava dokumentacije javnih naročil,
 • uvajanje računalniških rešitev,
 • oblikovanje izobraževalnih programov na področju organizacije dela,
 • izvajanje pomoči uporabnikom pri evidentiranju procesov,
 • predlaganje novih organizacijskih rešitev in racionalizacija IT postopkov,
 • opravljanje drugih nalog s področja dela službe.

Kaj pričakujemo:

 • najmanj 1 leto izkušenj na področju projektnega dela,
 • zmožnost hitrega prilagajanja nepredvidljivim situacijam,
 • kompetence za timsko delo ter sodelovalnost,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, inovativnost, iznajdljivost,
 • želja po učenju, timska naravnanost, integriteta, zaupanje in profesionalnost pri delu.

Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo:

 • informacijske rešitve za vodenje projektov (npr. MS Project, OpenProject, Monday …),
 • vodenje projektne administracije,
 • pripravo dokumentacije za javna naročila,
 • operacijski sistem MS Windows in programe MS Office,
 • jim pisno izražanje v slovenskem jeziku ne predstavlja težav.

Pogoji:

 • za VII. tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja IT ali druge tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri,
 • najmanj 3 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • izpit B- kategorije,
 • 6-mesečno poskusno delo.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo (po uspešno opravljenem poskusnem delu) in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 36 (oz. bruto: 1.815,99 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 17. 6. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SISTEMSKI ADMINISTRATOR-SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774 226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 031/313-264 (Mitja Kovačič).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   100-104/2023

Ljubljana,  2. 6. 2023

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v izpostavi AJPES Krško vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, šifra I017161 (m/ž)

                                                                                                                                          za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:    

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela,
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti,
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom,
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pogoji:

 • VII. stopnja izobrazbe družboslovne smeri (po starem programu - univerzitetni program oz. bolonjski program magisterij stroke - 2. bol. stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • 6 - mesečno poskusno delo.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita in preizkusa, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Za izvajanje nalog je priporočeno poznavanje: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov; poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, integriteta in profesionalnost.

Pričakovane kompetence kandidata: samostojnost, logičnost in analitično razmišljanje, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 36 (oz. bruto: 1.815,99 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Krško, na naslovu Cesta 4. julija 42, v Krškem.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 7. 6. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - KRŠKO«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES na tel. št. 01/4774-226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 07/4882-930 (Barbara Gerjevič).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   100-100/2023

Ljubljana,  30. 5. 2023

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju na področju Poslovnega registra Slovenije (PRS) ter drugih registrov, ki so tesno povezani s PRS? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Sektorju za registre in evidence podatkov vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, šifra I017160 (m/ž)

                                                                                                                                         za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • spremljanje predpisov s področja dela,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli,
 • izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pogoji:

 • VII. stopnja izobrazbe družboslovne smeri (po starem programu - univerzitetni program oz. bolonjski program magisterij stroke - 2. bol. stopnja),
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • 6 - mesečno poskusno delo,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita in preizkusa, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Za izvajanje nalog je priporočena: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, poznavanje ravnanja z dokumentarnim gradivom, integriteta, profesionalnost, sposobnost za delo s strankami, pripravljenost za vključevanje v različne strokovne in projektne skupine ter sposobnost prenosa pravil procesov iz predpisov v delovanje informacijskih sistemov oziroma le-ta na novo postaviti.

Pričakovane kompetence kandidata: samostojnost, logičnost in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, vodstvene sposobnosti, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. Po uspešno opravljenem poskusnem delu je možno občasno opravljanje dela na domu.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 38 (oz. bruto: 1.964,17 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom od polnega (20 ur/teden) za popolnitev dela invalida. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES, na naslovu Tržaška cesta 16, v Ljubljani.

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do  10. 6. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »Višji svetovalec področja II-SREP«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES na tel. št. 01/4774-226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 01/477 42 65 (Sabina Čepeljnik).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-99/2023

Ljubljana,  26. 5. 2023

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Službi za pravne, kadrovske in druge splošne naloge vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I), šifra J017136 (m/ž)

                                                                                                                                          -  za določen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • vodenje najzahtevnejših postopkov in spremljanje predpisov s področja dela,
 • odgovornost za področje nepremičnin in upravljavstva nepremičnin (pregled in vpisi v zemljiško knjigo, pregled in vpisi v GURS, spremljanje podatkov ter poročanje v druge javne evidence),
 • izvajanje nalog s področja varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja (pregledi vlog, priprava pozivov za dopolnitev, spremljanje teka rokov, priprava predlogov odločb in sklepov),
 • priprava in usklajevanje internih aktov s področja dela,
 • priprava pogodb, spremljanje poteka izvršilnih in stečajnih postopkov,
 • priprava pravnih mnenj in poročil s področja dela,
 • sodelovanju pri izvajanju projektnih nalog,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov, navodil in drugih aktov s področja dela službe,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
 • sodelovanje z organizacijskimi deli AJPES in drugimi institucijami,
 • predlaganje novih organizacijskih rešitev in racionalizacija postopkov dela v službi,
 • samostojno izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • vodenje in odločanje v pravnih in upravnih postopkih,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela službe.

Pogoji:

 • 7. stopnja izobrazbe pravne smeri (po starem programu - univerzitetni program oz. bolonjski program magisterij stroke - 2. bol. stopnja),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika,
 • 6 - mesečno poskusno delo.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita in preizkusa, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja zahtevane izobrazbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem zakonodaje na področju urejanja nepremičnin, varstva osebnih podatkov, dostopa do informacij javnega značaja in povezane zakonodaje, ki imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na navedenih področjih. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Pričakovane kompetence kandidata: pričakujemo samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, vodstvene sposobnosti, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost.

Zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. Po uspešno opravljenem poskusnem delu je možno občasno opravljanje dela na domu.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 41 (oz. bruto: 2.209,43 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom, zaradi nadomeščanja dalj časa odsotne javne uslužbenke. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES, na naslovu Tržaška cesta 16, v Ljubljani.

Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 4. 6. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES na tel. št. 01/4774-226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 01/4774-146 (Simon Krampač).

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-98/2023

Ljubljana,  25. 5. 2023
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?