LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Razpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja prosto delovno mesto v Centrali AJPES Ljubljana, v Oddelku za pravne naloge in javna naročila

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II), šifra J017137 (m/ž)

- za določen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  1. univerzitetni diplomirani pravnik (druga bolonjska stopnja) oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri
  2. najmanj 3 leta delovnih izkušenj
  3. strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji
  4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
  5. tekoče znanje slovenskega jezika
  6. znanje angleškega jezika
  7. 4 - mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod 3. in 4. točko, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge: 

- vodenje zahtevnih postopkov in spremljanje predpisov s področja dela,

- sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,

- sodelovanje pri pripravi predpisov, navodil in drugih aktov s področja dela službe,

- sodelovanje z organizacijskimi deli AJPES in drugimi institucijami,

- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,

- izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- izvajanje zahtevnih strokovno tehničnih nalog,

- izvajanje zahtevnih strokovnih nalog s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom,

- organiziranje nalog arhiviranja in zagotavljanja podatkov iz dokumentarnega gradiva ter odbiranje

  arhivskega gradiva,

- pripravljanje predlogov za nakup osnovnih sredstev in izvedba nabav,

- vodenje postopkov javnega naročanja,

- organiziranje in kontroliranje izvajanja investicijskega vzdrževanja in drugih vzdrževalnih del in

- opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela službe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: 

s poznavanjem zakonodaje na področju javnih naročil in z njo povezane zakonodaje, ki imajo najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področja javnih naročil ter so usposobljeni za delo z računalniškimi aplikacijami za javno naročanje (Portal javnih naročil in Elektronsko javno naročanje RS). Prav tako se bo kot prednost pri izbiri upoštevala dodatna kvalifikacija strokovnjak za oddajo javnih naročil.

Od kandidatov pričakujemo:

  • samostojnost, samoiniciativnost, proaktivnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, visoko stopnjo pisne komunikacije, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost. Zaželjeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom, zaradi nadomeščanja dalj časa odsotne javne uslužbenke. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za pravne naloge in javna naročila, Službe za pravne, kadrovske in druge splošne naloge.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Optius.

Vabimo vas, da Pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju navedenih razpisnih pogojev, pošljete do 6. 3. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »STROKOVNI SODELAVEC«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 131 (Alenko Lepenik).

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   100-64/2021

Ljubljana,  26. 2. 2021
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?