To content

Razpisi delovnih mest

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Službi za informacijsko tehnologijo vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (I), šifra J017080 (m/ž)

za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • programiranje, testiranje in vzdrževanje namenske programske opreme,
 • načrtovanje informacijskih sistemov in uvajanje novih tehnologij,
 • vodenje in sodelovanje pri projektih razvoja, testiranja in uvajanja rešitev,
 • analiziranje procesov in procesno modeliranje,
 • analiziranje podatkov in podatkovno modeliranje,
 • analiziranje zahtev in uporabniških potreb,
 • izdelovanje specifikacij zahtev za razvoj namenske programske opreme,
 • izdelovanje projektne dokumentacije,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog projektne pisarne,
 • izdelovanje in katalogiziranje procesne in projektne dokumentacije,
 • izvajanje pomoči uporabnikom pri evidentiranju procesov,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pogoji:

 • za VII. tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja IT ali druge tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • izpit B- kategorije,
 • 6-mesečno poskusno delo.

Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo:

 • jezik SQL in imajo izkušnje pri delu z relacijskimi bazami (MS SQL Server, zaželeno poznavanje Oracle PL/SQL),
 • področje razvoja aplikacij v raznih okoljih Microsoft .NET, Oracle Forms … in imajo izkušnje z izdelavo enostavne programske opreme,
 • osnove jezikov Javascript in TypeScript ter katere od novejših knjižnic (Angular, jQuery, VUE …)
 • poznajo projektne metodologije,
 • informacijske rešitve za vodenje projektov (npr. MS Project, …)
 • vodenje projektne administracije;
 • pripravo dokumentacije za javna naročila;
 • jim pisno izražanje v slovenskem jeziku ne predstavlja težav.

Za izvajanje nalog je priporočeno:  dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov; poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, integriteta in profesionalnost,  izkušnje (vsaj 1 leto) na področju projektnega dela. 

Pričakovane kompetence kandidata: pričakujemo samostojnost, logično in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, interdisciplinarnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

V postopku izbire kandidatov bo opravljen preizkus znanja, ki bo potekal po naslednjem postopku: kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje, bodo po elektronski pošti prejeli testno nalogo, ki bo vključevala:

 1. Konstrukcijo podatkovne baze(MS SQL), in sicer:
  1. konstrukcija podatkovnega modela (tabele, relacije)
  2. uvoz podatkov v podatkovni model iz XML datoteke
  3. izdelavo procedur in funkcij (npr. paging …)
 2. Izdelavo spletnega servisa, za izpostavitev podatkov zadevnega podatkovnega modela oz. procedur (.NEt C#)
 3. Izdelavo javascript spletnega uporabniškega vmesnika (zaželeno: Angular)

Kandidati, ki bodo uspešno rešili testne naloge, bodo povabljeni na razgovor. V nadaljevanju bo s temi kandidati opravljen še test, kjer bodo v okolju AJPES reševali vsebinsko podobne naloge kot v testni nalogi. Namen tega dela preizkusa znanja je preveriti ali je kandidat testno nalogo rešil z lastnim znanjem.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo (po uspešno opravljenem poskusnem delu) in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 41 (oz. bruto: 2.209,43 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 29. 12. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »PROGRAMER APLIKACIJ- SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774-226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 01/4774-287 (Pavel Košir).

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-162/2023

Ljubljana, 7. 12. 2023

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v izpostavi AJPES Nova Gorica vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, šifra I017161 (m/ž)

                                                                                                                                           za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:    

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela

Pogoji:

 • VII. stopnja izobrazbe družboslovne smeri (po starem programu - univerzitetni program oz. bolonjski program magisterij stroke - 2. bol. stopnja)
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje
 • strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • 6 - mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita in preizkusa, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Za izvajanje nalog je priporočeno: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov; poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, integriteta in profesionalnost.

Pričakovane kompetence kandidata: samostojnost, logičnost in analitično razmišljanje, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 36 (oz. bruto: 1.815,99 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Nova Gorica, na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 15. 12. 2023 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - NG«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES na tel. št. 01/4774-226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 05/3386-201 (Darja Bremec Gadnik).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 100-163/2023

Ljubljana, 7. 12. 2023
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?