To content

Razpisi delovnih mest

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je v obdobju 2002-2024 postala eden izmed ključnih akterjev, ki v Sloveniji zagotavlja transparentnost poslovnega okolja in z objavo množice podatkov o podjetjih in njihovem poslovanju skrbi za varnost udeležencev v pravnem prometu. V tem obdobju je vzpostavila in upravlja številne registre, spletne servise in orodja, iz katerih je moč pridobiti informacije za varnejše in bolj pregledno poslovno okolje.

Če si želite zaposlitve v instituciji kot je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), vam lahko ponudimo zaposlitev v Izpostavi AJPES Ljubljana, na naslovu Cesta v Kleče 12, Ljubljana kjer objavljamo prosto delovno mesto

 

 

PODROČNI SVETOVALEC II

šifra I017112 za nedoločen čas (m/ž)

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:    

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela,
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v  sodelovanju s poslovnimi subjekti,
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom,
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela,
 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela,
 • delo s strankami.

Pogoji:

 • za VII/1 tarifni razred: visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izborazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske oziroma družboslovne smeri (6/2),
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • 6-mesečno poskusno delo.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Za izvajanje nalog je priporočeno poznavanje: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov, poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Pričakovane kompetence kandidata: potrebna je samoiniciativnost, samoorganiziranost, interdisciplinarnost, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komunikativnost, natančnost, veselje do dela s strankami ter pozitiven odnos do dela.

Zagotovljeno je mentorstvo ob uvajanju. Osnovni plačni razred delovnega mesta: 32 (oz. bruto 1.604,47 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Izpostave AJPES Ljubljana, na naslovu Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana. Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 30. 5. 2024 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SVETOVALEC II-LJ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774-226, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite vodjo Izpostave AJPES Ljubljana na tel.  01/5833-302.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za  ženske in moške.

 

Številka: 110-35/2024-1

Ljubljana,  22. 5. 2024
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?