To content

Razpisi delovnih mest

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES javno objavlja prosto delovno mesto v izpostavi AJPES Koper

 

 

PODROČNI SVETOVALEC II, šifra I017112 (m/ž)

za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba

(prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske oziroma družboslovne smeri (6/2),

 1. najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 2. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji,
 3. tekoče znanje slovenskega jezika,
 4. dobro znanje italijanskega jezika,
 5. 4-mesečno poskusno delo.

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točko 3, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge na področju registrov in evidenc podatkov, na področju SPOT (Slovenska poslovna točka) ter na področju pisarniškega in blagajniškega poslovanja:      

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela,
 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti,
 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom,
 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Od kandidatov pričakujemo:

Interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, natančnost, sposobnost jasnega in strpnega komuniciranja s strankami in dobro usposobljenost za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office. Priporočljivo je poznavanje določb s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Koper, na naslovu Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 30. 9. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »Področni svetovalec II-KP«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/ 4774-226 (Eva Traven).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:    100-157 /2021

Ljubljana,   22. 9. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, Sektorju za registre in evidence podatkov

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, šifra I017160 (m/ž)

                                                                                                              -      za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna  stopnja izobrazbe (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri
 2. najmanj 5 let delovnih izkušenj
 3. strokovni izpit iz upravnega postopka na drugi stopnji
 4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 5. tekoče znanje slovenskega jezika
 6. tekoče znanje angleškega jezika
 7. 4 - mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točkama 3 in 4, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Delovne naloge:

- spremljanje predpisov s področja dela,

- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

- dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,

- sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli,

- izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,

- objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,

- sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,

- dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,

- vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,

- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Delo bo v določeni meri razvojno, deloma pa bo uslužbenec opravljal podporne naloge, zato se od kandidata pričakujejo dobre pisne in ustne komunikacijske sposobnosti za delo s strankami (zunaj in znotraj AJPES).

Izbrani kandidat bo opravljal delo na področju Poslovnega registra Slovenije (PRS) ter drugih registrov, ki so tesno povezani s PRS.  Delo obsega pripravo različnih gradiv (navodil, poročil, predlogov, načrtov, analiz, zahtev za tehnične rešitve,…), sodelovanje pri vzpostavljanju pogojev za izvajanje novih nalog, načrtovanje in uvajanje novih ter spreminjanje obstoječih informacijskih rešitev, testiranje le-teh, sodelovanje z drugimi institucijami, organizacijskimi enotami AJPES, nudenje vsebinske in tehnične podpore uslužbencem, ki opravljajo naloge v postopkih registracije poslovnih subjektov (upravni postopek), itd. Delo je dinamično in zahteva stalno prilagajanje spremembam predpisov, novostim na področju elektronskega poslovanja ter zahtevam uporabnikov, zato se od kandidata pričakuje proaktivnost in samoiniciativnost v okviru možnosti, ki izhajajo iz predpisov in načel delovanja javne uprave. Pričakuje se tudi znanje s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja.

Od kandidatov pričakujemo:

 • poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz;
 • vključevanje v različne strokovne in projektne skupine;
 • da bo sposoben pravila procesov, zapisana v predpisih, prenesti v delovanje informacijskih sistemov oz. le-ta na novo postaviti;
 • samoorganiziranost, vodstvene sposobnosti; timsko delo, samostojnost; logično in analitično razmišljanje; ustvarjalnost in inovativnost; strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost ter natančnost.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom od polnega (20 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Oddelku za Poslovni register Slovenije, v Sektorju za registre in evidence podatkov.

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ljubljana in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin,  delovnih izkušenj povezanih z vsebino dela Sektorja, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 25. 9. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »VIŠJI SVETOVALEC-KDČ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/ 4774-139 (Maja Špenko).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:    100-147/2021

Ljubljana,   10. 9. 2021

 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

 

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I), šifra J017113 (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne smeri
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • tekoče znanje angleškega jezika
 • vozniški izpit B-kategorije
 • 4-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Delovne naloge:

 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,

 • izvajanje pomoči uporabnikom pri evidentiranju procesov,

 • predlaganje novih organizacijskih rešitev in racionalizacija IT postopkov,

 • uvajanje in spremljanje procesnih metodologij,

 • izdelovanje in katalogiziranje procesne dokumentacije,

 • uvajanje računalniških rešitev,

 • oblikovanje izobraževalnih programov na področju organizacije dela in

 • opravljanje drugih nalog s področja dela službe.

 

Od kandidatov pričakujemo: 

 • Izkušnje z administracijo v Microsoft okolju,
 • poznavanje osnov delovanja podatkovnih omrežij,
 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost ter sposobnost timskega dela;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost in delovanje v skladu s standardi kakovosti, pripadnost in etičnost, odlično komuniciranje in natančnost;

 

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in možnost osebnega razvoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za sistemsko podporo, Službe za informacijsko tehnologijo.

Rok za prijavo: 14 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do  29. 9. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »SIST-ADMIN_VII/2«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774 139 ali 01/4774 226.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka:    100-154/2021

Ljubljana,   15. 9. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v izpostavi AJPES Murska Sobota

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III, šifra I017161 (m/ž)

- za določen čas enega leta oziroma do vrnitve na delo odsotnega javnega uslužbenca

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna  stopnja izobrazbe (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri;
 2. najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 3. strokovni izpit iz upravnega postopka na drugi stopnji;
 4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških;
 5. tekoče znanje slovenskega jezika;
 6. 4 - mesečno poskusno delo.

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točkama 3 in 4, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Delovne naloge:

 • dajanje pojasnil poslovnim subjektom v zvezi s področjem dela;

 • sprejemanje podatkov in dokumentacije, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov ter

   odpravljanje napak v sodelovanju s poslovnimi subjekti;

 • posredovanje podatkov in izdelovanje izpisov podatkov s področja dela poslovnim subjektom,

 • izvajanje najzahtevnejših nalog s področja dela;

 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev;

 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela;

 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških;

 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;

 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na področju letnih poročil, statistike, poslovnega registra, vodenja prekrškovnih postopkov ter drugih področij dela izpostave.

Od kandidata pričakujemo:

 • priporočljivo je poznavanje določb s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja;

 • poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z

  bazami podatkov;

 • samoorganiziranost, timsko delo, samostojnost, logično in analitično razmišljanje,

  ustvarjalnost in inovativnost, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost,

  pripadnost in etičnost, sposobnost jasnega in strpnega pisnega in ustnega komuniciranja s strankami ter

  natančnost.

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta oziroma do vrnitve na delo odsotnega javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Murska Sobota, na naslovu Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in portalu Optius.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 25. 9. 2021 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »VIŠJI SVETOVALEC_MS«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku zbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/ 4774-139 oziroma 01/4774-226, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa v Izpostavo Murska Sobota, tel. 02/5300-980 (Andrejo Ružič).

 

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   100-155/2021

Ljubljana,  17. 9. 2021
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?