To content

Razpisi delovnih mest

Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, v Centrali  AJPES Ljubljana išče začasno administrativno pomoč, zato vas vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

 

PODROČNI REFERENT, šifra I015033 (m/ž)

-  za določen čas

 Kaj bodo vaši glavni izzivi in naloge:  

- sprejemanje, evidentiranje, razvrščanje ter odpremljanje pošte;

- sprejemanje, preverjanje, vnašanje, izpisovanje in obdelovanje podatkov in dokumentacije s področja dela;

- vodenje evidenc in sestavljanje enostavnih poročil;

- izdelovanje enostavnih informacij in analiz s področja dela;

- dajanje pojasnil in nudenje pomoči poslovnim subjektom in strankam;

- izvajanje nalog pisarniškega poslovanja in sodelovanje pri materialnem-finančnem poslovanju;

- urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva (zavarovanje gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo,

  posredovanje informacij in dokumentov uporabnikom ter urejanje stalne zbirke dokumentarnega gradiva);

- izločanje dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hranjenja;

- opravljanje enostavnejših nalog v zvezi z izvršbami in postopki prisilne poravneve, stečaja ali likvidacije;

-  opravljanje drugih nalog s področja dela.

Kaj pričakujemo:

  • poznavanje informacijskih orodij MS Office, MS Teams, MS Word in MS Excel;
  • poznavanje varstva osebnih podatkov;
  • strokovnost in funkcionalna usposobljenost za opravljanje nalog v glavni pisarni; zavzemanje za kakovost; pripadnost in etičnost, komunikativnost in natančnost.

Pogoji:

  • srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba družboslovne smeri (5 raven izobrazbe);
  • 1 leto delovnih izkušenj na delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali na delovnem mestu, za katero se je zahtevala za eno stopnjo nižja izobrazba;
  • tekoče znanje slovenskega jezika;
  • 2 - mesečno poskusno delo.

Nudimo vam možnost brezplačne uporabe parkirišča, zagotavljamo mentorstvo ob uvajanju in možnost strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas šestih mesecev oziroma do vrnitve na delo dalj časa odsotnega javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Službi za pravne, kadrovske in druge splošne naloge.

Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.si. Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do  7. 12. 2022 na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »REFERENT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo pisno obvestili po elektronski poti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES, tel. 01/4774 226.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:  100-207/2022

Ljubljana, 29. 11. 2022
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?