To content

Plače v zasebnem sektorju

Splošno
Vstop v aplikacijo

PLAČE

Rok za predložitev:

  • Obrazec ZAP/M: mesečno, ob izplačilu plač (najpozneje do zadnjega dne v mesecu)
Še 24 dni

do konca oddaje podatkov


AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah zasebnega sektorja za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Pravne osebe mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah in o številu zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, ki bremenijo delodajalca. Podatke poročajo ločeno za zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb in ločeno za zaposlene, za katere določila kolektivnih pogodb ne veljajo, in sicer za redna, zaostala in izredna izplačila.

Zavezanci za poročanje

Podatke posredujejo vse pravne osebe zasebnega sektorja (gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe zasebnega prava, društva), ki imajo vsaj eno zaposleno osebo oziroma kot določa Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M).

Prenovljeno navodilo za poročanje podatkov iz Obrazca ZAP/M

Obveščamo vas, da je Statistični urad Republike Slovenije objavil prenovljeno Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M). Spremembe se nanašajo na zaposlene osebe, ki so bile odsotne z dela zaradi bolniških odsotnosti in se izplačujejo v breme delodajalca (do 20 oz. do 30 delovnih dni). Prosimo, da spremembe upoštevate pri poročanju podatkov iz Obrazca ZAP/M za izplačane plače za mesec marec 2022 in dalje.

Ukinitev zbiranja podatkov o izplačilu regresa za letni dopust prek AJPES

Obveščamo vas, da je bila skladno s strateškim ciljem AJPES, da v sodelovanju z drugimi državnimi institucijami aktivno deluje pri odpravi administrativnih ovir, in v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS), kot nosilcem statističnega raziskovanja, sprejeta odločitev, da pravne osebe zasebnega sektorja prek portala AJPES od 1. 1. 2022 dalje ne poročajo več podatkov iz obrazca Izplačilo regresa za letni dopust.

 

SURS bo, skladno z opredelitvijo v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2022, statistično raziskovanje Regres za letni dopust (ZAP-REGRES) izvajal še naprej, s tem da bodo podatki, ki so se do sedaj zbirali prek AJPES, pridobljeni kot administrativni vir s strani Finančne uprave Republike Slovenije v okviru poročanja REK obrazcev.

Posredovanje podatkov o plačah

Vsebinska navodila

Za namen sporočanja podatkov o izplačanih plačah je Statistični urad Republike Slovenije opredelil vsebinska navodila.

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije PLAČE je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo ali z uvozom XML datoteke.

Več

Pravne osebe zasebnega sektorja poročajo AJPES podatke za statistične namene.

AJPES podatke o izplačanih plačah mesečno posreduje Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki podatke o plačah objavlja na svoji spletni strani in na podatkovnem portalu SI-STAT (za vpogled v podatke plač izberete področje oziroma povezavo Plače in stroški dela).

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?