To content

Plače v zasebnem sektorju

Splošno
Vstop v aplikacijo

PLAČE

Rok za predložitev:

  • Obrazec ZAP/M: mesečno, ob izplačilu plač (najpozneje do zadnjega dne v mesecu)
Še 8 dni

do konca oddaje podatkov


AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah zasebnega sektorja za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Pravne osebe mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah in o številu zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, ki bremenijo delodajalca. Podatke poročajo ločeno za zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb in ločeno za zaposlene, za katere določila kolektivnih pogodb ne veljajo, in sicer za redna, zaostala in izredna izplačila.

Zavezanci za poročanje

Podatke posredujejo vse pravne osebe zasebnega sektorja (gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe zasebnega prava, društva), ki imajo vsaj eno zaposleno osebo oziroma kot določa Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M).

Obveščamo  vas, da smo objavili podrobnejše Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za statistično raziskovanje Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M). Novo navodilo je dopolnjeno s podrobnejšimi informacijami glede poročanja podatkov o številu prejemnikov minimalne plače.

Ukinitev zbiranja podatkov o izplačilu regresa za letni dopust prek AJPES

Obveščamo vas, da je bila skladno s strateškim ciljem AJPES, da v sodelovanju z drugimi državnimi institucijami aktivno deluje pri odpravi administrativnih ovir, in v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS), kot nosilcem statističnega raziskovanja, sprejeta odločitev, da pravne osebe zasebnega sektorja prek portala AJPES od 1. 1. 2022 dalje ne poročajo več podatkov iz obrazca Izplačilo regresa za letni dopust.

 

SURS bo skladno z opredelitvijo v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2022 (Uradni list RS, št. 183/21) statistično raziskovanje Regres za letni dopust (ZAP-REGRES) izvajal še naprej, s tem da bodo podatki, ki so se do sedaj zbirali prek AJPES, pridobljeni kot administrativni vir s strani Finančne uprave Republike Slovenije v okviru poročanja REK obrazcev.

Pojasnila Statističnega urada RS glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M v času izrednih razmer

Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, so (oz. bodo) sprejeti ukrepi Vlade RS med drugim vplivali na obstoječe oblike zaposlitev in/ali izplačevanje plač in nadomestil. Statistični urad RS (SURS) je za nekatere od teh (novih) specifičnih primerov pripravil kratka pojasnila glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M, ki jih zavezanci sporočajo prek spletnega portala AJPES v okviru statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah.

 

Pojasnila SURS so dostopna na povezaviPomembno: dopolnjen je Primer 12 - sporočanje kriznega dodatka in dodan Primer 14 - sporočanje minimalne plače v primeru povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

Posredovanje podatkov o plačah

Vsebinska navodila

Za namen sporočanja podatkov o izplačanih plačah je Statistični urad Republike Slovenije opredelil vsebinska navodila.

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije PLAČE je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo ali z uvozom XML datoteke.

Več

Pravne osebe zasebnega sektorja poročajo AJPES podatke za statistične namene.

AJPES podatke o izplačanih plačah mesečno posreduje Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki podatke o plačah objavlja na svoji spletni strani in na podatkovnem portalu SI-STAT (za vpogled v podatke plač izberete povezavo: Demografsko in socialno področje – Trg dela – Plače in stroški dela).

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?