To content

Letna in druga poročila

Splošno

AJPES je skladno z 71. členom Zakona o plačilnem prometu pooblaščen za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z zakoni ter za javno objavljanje letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih poslovnih subjektov v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi zakoni. V skladu s predpisi morajo poslovni subjekti AJPES predložiti podatke iz letnih poročil za državno statistiko oziroma letna poročila za zagotovitev javnosti. Večina poslovnih subjektov predloži AJPES letno poročilo hkrati za namen državne statistike in za namen zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen. Podatkov iz letnih poročil za javno objavo in za državno statistiko pa ne predlagajo samostojni podjetniki, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov ter poslovni subjekti, ki niso ustanovljeni kot pravne osebe in nimajo statusa samostojnega podjetnika (notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni delavci, samostojni kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja).

V skladu s predpisi AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov, ki jih ti predložijo na poenotenih obrazcih. AJPES za posamezno vrsto poslovnih subjektov izdeluje računalniške rešitve za zajem podatkov iz letnih poročil z vgrajenimi logičnimi in računskimi kontrolami in tudi navodila za njihovo predložitev. V sodelovanju s poslovnimi subjekti odpravi morebitne nepravilnosti pri predložitvi podatkov iz letnih poročil in podatke, ki so večinoma predloženi na elektronski način, računalniško obdela. Nato glede na posamezne vrste poslovnih subjektov oblikuje podatkovne zbirke za posamezno vrsto poslovnih subjektov.  

AJPES sme tako zbrane podatke uporabiti samo za izdelavo uskupinjenih informacij. Statističnih podatkov o posameznem poslovnem subjektu ne sme posredovati drugim osebam, niti jih javno objavljati. Mora pa jih posredovati državnim organom in pravnim osebam, ki so po zakonu pooblaščene za njihovo uporabo. 

Poslovni subjekti lahko pri predložitvi letnih poročil za državno statistiko uveljavijo poenostavitev tako, da s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo tudi izjavo, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za zagotovitev javnosti oziroma za javno objavo. Poslovni subjekti, ki poenostavitve ne morejo ali ne želijo uporabiti, za zagotovitev javnosti predložijo letno poročilo v neenotni obliki (v datoteki PDF). Letna poročila bank, zavarovalnic in investicijskih skladov AJPES zbira le za javno objavo.

AJPES zagotavlja:

  • javno objavo letnih poročil gospodarskih družb, zadrug, investicijskih skladov, samostojnih podjetnikov, pravnih oseb javnega prava, društev in nepridobitnih organizacij - političnih strank na spletnem portalu AJPES (glej JOLP),
  • posredovanje letnih poročil (glej Ponovna uporaba). 

Letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil morajo predložiti AJPES naslednji poslovni subjekti:

  • gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe),
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  • pravne osebe javnega prava (določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta), to je za javne zavode, proračune in druge pravne osebe javnega prava,
  • nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava, to je za ustanove, politične stranke, sindikati, itd.,
  • društva.
VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA
ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV
ZA DRŽAVNO STATISTIKO
Gospodarske družbe
Letna poročila - 3 mesece po koncu poslovnega leta
 
Revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta
do konca meseca marca
Zadruge
Letna poročila, revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta
do konca meseca marca
Samostojni podjetniki
3 mesece po koncu poslovnega leta (oziroma do konca meseca marca za preteklo leto)
do konca meseca marca
Pravne osebe javnega prava
do konca meseca februarja
do konca meseca februarja
Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava,
izjema politične stranke

do konca meseca februarja
do konca meseca marca
do konca meseca februarja
do konca meseca marca
Društva

Letna poročila – do konca meseca marca 
Revidirana letna poročila – do konca meseca avgusta

do konca meseca marca
  • Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, praznik ali kak drug dan, ko AJPES ne dela, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan. 
  • Če je poslovno leto enako koledarskemu, je rok za predložitev letnih poročil za oba namena enak (razen za revidirana in konsolidirana letna poročila).

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, politične stranke in društva morajo predložiti zaključna poročila.

Več
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?