To content

Predložitev letnih poročil

Zaključna poročila - Predpisi

ZP

Predložitev zaključnih poročil - PDF

ZP

Spisek za pretekla leta


Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki

nad katerimi se  začne postopek stečaja ali likvidacije morajo izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na dan pred začetkom tega postopka. V drugih primerih prenehanja morajo izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida v skladu z roki, določenimi z zakonom, ki ureja davčni postopek. Pri tem upoštevajo Slovenske računovodske standarde (2016), Enotni kontni okvir in Priporočeni enotni kontni načrt.

V skladu z 58. in 59. členom ZGD-1 predložijo AJPES bilanco stanja in izkaz poslovnega izida iz petega odstavka 54. člena in zaključno poročilo iz 68. člena ZGD-1 v rokih, ki jih za njihovo predložitev določa zakon, ki ureja davčni postopek. Zaključno poročilo je treba predložiti tako za namen državne statistike kot javne objave.

AJPES prejeta zaključna poročila iz 54. in 68. člena ZGD-1 brezplačno javno objavi na svoji spletni strani in navede razlog sestavitve.

Politične stranke

morajo v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah  v primeru statusne spremembe ali prenehanja AJPES predložiti zaključno poročilo za namen državne statistike in javne objave v roku dveh mesecev po spremembi ali prenehanju. Pri tem upoštevajo Slovenske računovodske standarde (2016), Enotni kontni okvir in Priporočeni enotni kontni načrt. AJPES prejeta zaključna poročila brezplačno javno objavi na svoji spletni strani.

Tudi druge nepridobitne organizacije lahko za predložitev zaključnega poročila uporabijo poenotene obrazce spletne aplikacije ZP.

Društva

morajo v skladu z 29. členom Zakona o društvih v primeru statusne spremembe ali prenehanja AJPES predložiti zaključno poročilo za namen državne statistike in javne objave v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju. Pri tem upoštevajo Slovenske računovodske standarde (2016)Enotni kontni okvir in Priporočeni enotni kontni načrt.

AJPES prejeta zaključna poročila brezplačno javno objavi na svoji spletni strani.

 

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?