To content

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov

Splošno

VSTOP V APLIKACIJO
Še 16 dni

do zaključka oddaje podatkov


Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Banka Slovenije (BS) in AJPES od leta 2011 izvajamo Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL), in sicer na elektronski način prek spletne aplikacije ČPPS.

Poslovni subjekti poročajo podatke o zalogah, podatke iz poslovnega dela izkaza poslovnega izida, podatke o investicijah v osnovna sredstva in naložbene nepremičnine, druge podatke o poslovanju ter pri poročanju za zadnje četrtletje tudi letni dodatek.

Zavezanci za poročanje

Podatke za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov morajo predložiti gospodarske družbe, zadruge in podružnice tujih podjetij z več kot 49 zaposlenimi in del poslovnih subjektov z 49 in manj zaposlenimi - te določi SURS z metodo vzorčenja.

 

Spremembe pri poročanju podatkov za leto 2024

Obveščamo vas, da so pri poročanju podatkov statističnega raziskovanja Četrtletno poslovanje poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) za leto 2024 uvedene vsebinske spremembe, in sicer:

  • v »Tabeli 3. Investicije v osnovna sredstva in naložbene nepremičnine« pri postavki »Zemljišča« (AOP 301) ni več možen vnos podatkov v stolpca 1 in 2 (nabava novih osnovnih sredstev), temveč se podatki vnašajo v stolpca 3 in 4 (nabava rabljenih osnovnih sredstev),
  • ukine se dosedanja »Tabela 4. Drugi podatki«, dosedanja »Tabela 5. Letni dodatek« s tem postane »Tabela 4. Letni dodatek«,
  • v novi »Tabeli 4. Letni dodatek« se glede na dosedanji vprašalnik ukinejo štiri spremenljivke (AOP 401, AOP 402, AOP 407 in AOP 412).

Vsebinske spremembe so razvidne iz vprašalnika POSL-P/ČL za leto 2024 in navodil za izpolnjevanje v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Prosimo, da navedene spremembe upoštevate pri poročanju podatkov POSL-P/ČL prek spletne aplikacije ČPPS, in sicer prvič pri poročanju za prvo četrtletje 2024. Na spletni strani za razvijalce programske opreme, točka 6.4., so objavljeni dokumenti s pojasnili glede priprave ustrezne strukture XML datoteke.

 

Ali ste zavezanec v tekočem poročevalskem obdobju?

Z vpisom matične številke v spodnji program lahko preverite, če je poslovni subjekt zavezanec za poročanje podatkov.

 


Posredovanje podatkov ČPPS

Vsebinska navodila

Za namen posredovanja podatkov ČPPS sta SURS in BS opredelila vsebinska navodila.

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije ČPPS je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo ali z uvozom XML datoteke.

Več

Namen raziskovanja je zagotavljanje podatkov za spremljanje premoženjsko – finančnega položaja in poslovnega izida poslovnih subjektov zaradi izračunavanja četrtletnega bruto domačega proizvoda. Zbrani podatki se uporabljajo tudi za analizo konsistentnosti med nefinančnimi in finančnimi sektorskimi računi in pripravo celovitih četrtletnih institucionalnih sektorskih računov Slovenije, ki jih doslej brez teh podatkov ni bilo mogoče zagotavljati. Podatki so namenjeni tudi za izračun kazalnikov poslovanja nefinančnih družb ter za zagotavljanje kakovostnih in ažurnih podatkov o poslovanju poslovnih subjektov, kar državnim institucijam omogoča še celovitejše in bolj kakovostno spremljanje gospodarskega stanja in predlaganje ukrepov tekočih gospodarskih politik.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?