To content


Plače v javnem sektorju

Poročila

Zadnja objava

AJPES z vzpostavitvijo portala NIO (portal nacionalnega interoperabilnostnega okvira) podatkov o izplačanih bruto plačah, objavljenih v tabelah (redna, izredna, zaostala izplačila), od avgusta 2015 dalje ne objavlja več. Podatke o izplačanih plačah in druge vrste objav v zvezi s plačami v javnem sektorju iz sistema ISPAP objavlja pristojno ministrstvo:

Pregled in analiza podatkov ISPAP (MJU, portal plač javnega sektorja)

Portal Odprti podatki Slovenije (MJU, portal OPSI)

Analize zaposlenosti in plač (spletne strani MJU)

 

AJPES omogoča vpogled v podatke o izplačanih plačah, posredovanih v ISPAP, po naslednjih iskalnih pogojih:

  • letu obračuna plače,
  • mesecu obračuna plače,
  • šifri delovnega mesta,
  • plačnem razredu,
  • dodatkih, delovni uspešnosti in deviznih dodatkih na podlagi izbire šifre delovnega mesta in/ali plačnega razreda.

Dostop do podatkov je možen prek aplikacije ISPAP.

Arhiv

Prikazani podatki so zbrani v okviru statističnega raziskovanja »Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah, Obrazec 1-ZAP/M«; za navedeno raziskovanje so pravne osebe javnega in zasebnega sektorja mesečno poročale podatke skladno z Navodilom o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, in sicer podatke o bruto izplačilih plač za delo v polnem delovnem času, v delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa in daljšem od polnega delovnega časa, ki bremenijo delodajalca. Podatki o številu zaposlenih in o bruto izplačanih plačah ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca (refundacije): nadomestil za čas starševskega dopusta, nadomestil za bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni, nadomestil za plače iskalcev prve zaposlitve pod posebnimi pogoji, dodatkov za nego, invalidnin, nadomestil za opravljanje državljanskih dolžnosti (vojaške vaje, vaje civilne zaščite itd.) ter izplačil zaposlenim osebam, vključenim v javna dela ter napotenim (detaširanim) delavcem.

Enote poročanja so definirane s šifro proračunskega uporabnika, kot je določena v Registru proračunskih uporabnikov, ki ga v obliki seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov skladno s Pravilnikom vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

Podatki v tabelah (redna, izredna, zaostala izplačila) vsebujejo zneske izplačanih plač in število zaposlenih, ki so prejeli plačo pri posamezni osebi javnega sektorja in sicer ločeno za zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb in ločeno za zaposlene, za katere določila kolektivnih pogodb ne veljajo, povprečne zneske izplačanih plač in najvišje plače pri posameznem delodajalcu.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?