To content

Poročanje o gostih in prenočitvah

Pogosta vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

Za namen novega načina poročanja podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) bo na spletnem portalu AJPES s 1. 12. 2017 vzpostavljena aplikacija eTurizem. Za poročanje ni potrebna namestitev na osebni računalnik. Aplikacija eGost bo na spletni strani Policije s 1. 3. 2018 prenehala delovati, kar pomeni, da bo od tega dne dalje možno posredovanje podatkov samo prek spletnega portala AJPES.

Način poročanja bo potrebno prilagoditi novi aplikaciji. Poročevalci bodo lahko poročali podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo eTurizem (s tipkanjem) ali z uvozom XML datoteke v aplikacijo oziroma z uvozom prek spletnega servisa. Zadnji način, tj. spletni servis praviloma uporabljajo »večji« poročevalci. Informacije namenjene izvajalcem informacijskih rešitev za prilagoditev struktur so na voljo na strani »Za razvijalce programske opreme«.

Za dostop do spletne aplikacije eTurizem je potrebno, da izvajalec nastanitvene dejavnosti:

 1. vpiše nastanitvene obrate, ki jih upravlja, v Register nastanitvenih obratov in
 2. pred prvim poročanjem podatkov pridobi ustrezno pooblastilo zastopnika poslovnega subjekta (izvajalca nastanitvene dejavnosti), za katerega bo oddajal podatke.

Pooblastilo je potrebno urediti v sistemu e-Pooblastil AJPES (glej »Pooblastila«), zahteva se predhodna prijava na spletni portal z uporabniškim imenom in geslom. Za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) bo potrebno zaradi poročanja osebnih podatkov pridobiti posebno pooblastilo za poročanje podatkov eTurizem, kar pomeni, da generalno pooblastilo (za vsa poročanja na AJPES) ne bo zadostovalo.

Izvajalci nastanitvenih obratov podatke o novem gostu posredujejo dnevno - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta. Če datum in ura odhoda gosta nista znana ob njegovem prihodu ali se pozneje spremenita, se ti podatki posredujejo najpozneje v 12 urah po odhodu gosta, in sicer tako, da se v spletno aplikacijo (lahko tudi prek XML datoteke oz. spletnega servisa) za tega gosta vnesejo podatki kot nov vnos. Na isti način se popravijo tudi ostali podatki – z novim vnosom.

Gostitelji, ki so zavezani k vpisu nastanitvenih obratov v Register nastanitvenih obratov (RNO), skladno z določbami zakona, ki ureja gostinsko dejavnost, po novem poročajo podatke o gostih in prenočitvah samo prek spletnega portala AJPES, in sicer elektronsko. Fizično poročanje na obrazcih ali na kakšen drugačen način ni možno oz. je nepravilno in v neskladju z zakonodajo.

Gostitelji, ki niso zavezani k vpisu nastanitvenih obratov v RNO, pa poročajo prek elektronskega sistema policije ali na podlagi obrazca za prijavo in odjavo gosta, ki ga odnesejo na pristojno policijsko postajo in ga nato policija vnese v evidenco gostov.

Goste za nov objekt, ki ga vpiše v Register nastanitvenih obratov (RNO), začne gostitelj poročati v sistem eTurizem z dnem vpisa v RNO, v kolikor ima ta dan tudi že goste.

Za že obstoječe nastanitvene objekte pa začne goste poročati s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (npr. če nastanitveni objekt vpiše v RNO v decembru, začne v sistem eTurizem poročati s 1. 1. 2018 oz. s prvim dnem potem, ko ima v objektu goste). Goste s prihodom v decembru gostitelj poroča v celoti še v sistem eGost policije, goste, ki se bodo nastanili v objektu po 1. 1. 2018 pa poroča po novem – v sistem eTurizem AJPES.

Za upravljanje z uporabniškimi pravicami poročevalcev se v aplikaciji eTurizem pred prvim poročanjem zahteva kvalificirano digitalno potrdilo (KDP), ki je praviloma nameščeno na osebnem računalniku. Po dodelitvi pravic oz. poročevalcev se nato za samo oddajo podatkov KDP ne zahteva. S tem je omogočena oddaja podatkov tudi prek mobilnih naprav (telefonov, tabličnih računalnikov).

Sistem eTurizem AJPES omogoča poleg neposrednega vnosa podatkov v spletno aplikacijo na portalu AJPES tudi neposredno integracijo informacijskih rešitev gostiteljev z namenskim spletnim servisom AJPES. Spletni servis omogoča prevzem podatkov neposredno iz informacijskih sistemov poročevalcev v obliki SOAP sporočil in XML struktur podatkov. Več informacij za prilagoditev struktur je na voljo na strani »Za razvijalce programske opreme«.

Večji gostitelji so npr. hoteli, ki imajo svoje recepcijske programe s knjigo gostov in bodo po novem iz teh programov pošiljali podatke preko spletnega servisa AJPES (potrebna je prilagoditev obstoječe programske opreme zahtevam, ki jih ima AJPES objavljene na zgoraj navedeni povezavi).

Poročevalec podatke o posameznem gostu v aplikaciji eTurizem odda s klikom na gumb »Oddaj« (za potrebe policije, SURS in občin). Posebnega potrdila o oddaji ne prejme, lahko pa vse prijavljene goste preveri v sami aplikaciji preko posebnega iskalnika po različnih kriterijih. Aplikacija omogoča:

 • tiskanje zapisov, ki jih poročevalec dobi kot rezultat iskanja, za namen vodenja »papirne« knjige gostov, in
 • izvoz zapisov prek gumba »HTML tabela« za namen shranjevanja podatkov v datoteke na osebnem računalniku poročevalca.

Gostitelji oz. poročevalci lahko do oddanih podatkov dostopajo v aplikaciji eTurizem, vendar ne neomejeno dolgo, zaradi brisanja podatkov iz evidenc kot to zahteva veljavna zakonodaja. Poročanje v aplikacijo eTurizem ne pomeni elektronskega vodenja knjige gostov prek sistema AJPES. Za namen vodenja »papirne« oz. elektronske knjige gostov, na osnovi podatkov vnesenih v aplikacijo AJPES, mora poročevalec:

 • sprotno (dnevno) izvajati tiskanje oddanih podatkov oz.
 • sprotno (dnevno) izvajati izvoz podatkov v svoje datoteke.

Če je ura odhoda v naprej znana, jo gostitelj vpiše. V kolikor pa ura odhoda ni vnaprej znana, naj jo gostitelj vpiše ob dejanskem odhodu oziroma vpiše približno uro, ki jo naknadno popravi s točno uro odhoda. V kolikor receptor gosta ne vidi oditi oziroma se to pogosto dogaja, policija predlaga, da si gostitelji postavijo sistem, da bodo lahko za gosta vedeli, kdaj je odšel (vsaj približno kdaj).

Planinski domovi po novem ne bodo več izjeme in se bodo morali vpisati v Register nastanitvenih obratov, kar pomeni, da bodo poročali dnevno – goste je potrebno vpisati najkasneje v 12-ih urah po prihodu in odjaviti v 12-ih urah po odhodu; prav tako so dolžni poročati mesečno za statistične namene. Izjeme so le planinske koče brez stalne internetne povezave, ki bodo podatke poročale prek elektronskega sistema policije ali na podlagi obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta, ki ga pristojna policijska postaja vnese v evidenco gostov. Zaradi oddaljenosti od policijske postaje lahko policija določi daljši rok za prijavo ali odjavo gosta (največ tri dni).

Gostitelji, poročevalci v sistem eTurizem, s strani AJPES ne bodo prejeli obračunanega zneska turistične takse po posameznih nastanitvenih obratih za namen nakazila občini. AJPES bo podatke za namen obračuna in plačila turistične takse (brez preračunov) zagotavljal občinam. Gostitelji si bodo morali znesek turistične takse za nakazilo občini preračunavati sami.

Aplikacija eTurizem ima privzete nastavitve v polju »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« glede na starost gosta ob prijavi. 

ZSRT-1 v 18. členu spreminja oprostitve plačila turistične takse (posamezne oprostitve ukinja ter dodaja nove). Spremembe, ki veljajo z dnem 15. 3. 2018, vplivajo na šifrant »Razlogi oprostitve ali delnega plačila turistične takse« v sistemu eTurizem AJPES (dnevno poročanje o gostih in prenočitvah), z vidika gostiteljev pa na pobiranje in odvajanje turistične takse.

Pojasnilo na primeru:

Skladno z ZSRT-1 postavka »polovično plačilo (50%) - turisti v kampih« z dnem 15. 3. 2018 ne velja več, glede na veljavni občinski odlok pa je lahko (ni pa to pravilo) posamezni kamp še vedno upravičen do zaračunavanja polovičnega plačila turistične takse tudi po 15. 3. 2018. V tem primeru znižano plačilo ne temelji na oprostitvi, ki velja za turiste v kampih (šifra 13 iz šifranta) temveč se upošteva postavka »polovično plačilo (50%) - predpis občine« (šifra 14 iz šifranta).

Za pravilno razumevanje oprostitev je potrebno poznati vsebino posameznih občinskih odlokov.

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17) postajališča opredeljuje kot podvrsto kampa, zato glede plačila turistične takse zanje velja enaka ureditev kot za kampe.

Pomožna ležišča so ležišča, ki jih turisti praviloma uporabljajo za popoldanski počitek, v sezoni pa se z njimi dopolnjujejo zmogljivosti in se v glavnem namestijo na željo turista: raztegljivi kavči, fotelji, otroške postelje. Pomožna ležišča se v mesečnem statističnem poročanju evidentirajo za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Termina »stalna« in »pomožna« ležišča sta uveljavljena in poznana med poročevalci, saj se že dalj časa uporabljata v statistični terminologiji na področju turizma. Statistični urad Republike Slovenije ju uporablja v svoji raziskavi o prihodih in prenočitvah turistov, zato spreminjanje terminologije ni smiselno.

Stalna ležišča so tista, ki so redno pripravljena za oddajanje turistom. Sem sodijo tudi skupna ležišča v planinskih domovih in kočah. Pomožna ležišča pa so ležišča, ki jih turisti praviloma uporabljajo za popoldanski počitek, v sezoni pa se z njimi dopolnjujejo zmogljivosti in se v glavnem namestijo na željo turista (raztegljivi kavči, fotelji, otroške postelje).

Nedeljiva nastanitvena enota predstavlja nedeljivo najemno celoto (gostitelji jo oddajajo v celoti). Kot enota se šteje: soba, apartma, bungalov, hiša, prostor oz. parcela za kampiranje, privez za plovila.

Primeri identifikacije nedeljive nastanitvene enote:

 • Pri oddaji celotne hiše (planinskega doma, koče ali celotnega bungalova) skupini turistov, je nedeljiva nastanitvena enota hiša (planinski dom, koča, bungalov), in ne posamezne sobe v opazovanem obratu. Če pa je hiša, planinski dom ali koča razdeljena v posamezne sobe, pa je nedeljiva nastanitvena enota ena soba.
 • Pri oddaji apartmaja je nedeljiva nastanitvena enota apartma in ne posamezne sobe v apartmaju.
 • Pri oddaji sobe je nedeljiva nastanitvena enota soba.

Primeri izračuna števila prodanih nedeljivih nastanitvenih enot:

 • če turist v dvoposteljni sobi petkrat prenoči, pomeni to 5 prodanih enot v mesecu;
 • če tričlanska družina v več posteljni sobi štirikrat prenoči, so to 4 prodane enote;
 • če je ena soba (ne glede na št. ležišč) prodana 14 dni v mesecu, je to 14 prodanih enot v mesecu;
 • če so prodane 3 sobe 14 dni v mesecu, je to 42 prodanih enot v mesecu.

Ne upoštevajo se:

 • enote, ki se uporabljajo za nastanitev zaposlenih v objektu;
 • enote, ki se uporabljajo za stalno bivanje (bivanje, ki traja dlje kot eno leto);
 • enote, v katerih so nastanjeni (sezonski) delavci.

Nedeljivo nastanitveno enoto v kampu predstavlja prostor oz. parcela za kampiranje. Če nekdo kampira na eni parceli in tam 5 krat prenoči, pomeni to 5 prodanih nedeljivih nastanitvenih enot.

V primeru neparceliranih kampov velja, da se vsak postavljen šotor, kamp prikolica, avtodom, ipd. smatra kot samostojna parcela. Iz tega sledi, da 5 nočitev v postavljenem šotoru (ali kamp prikolici, avtodomu, ipd.) na neparceliranem mestu pomeni 5 prodanih nedeljivih nastanitvenih enot.

Pomožnih ležišč v kampih ni. To pomeni, da je podatek na polju število pomožnih ležišč enak 0.

Da, omogočena je prijava gosta do sedem dni vnaprej. Prijavo vnaprej praviloma uporabljajo organi, organizacije in recepcijske službe, ki ob vikendih in dela prostih dnevih ne delajo. V kolikor se bo kasneje izkazalo, da prijavljeni gostje niso prispeli, je potrebno prijave za te goste stornirati.

Izbris izvajalca nastanitvene dejavnosti (deaktivacija izvajalca)

⇒ glej vprašanje št. 19 med pogostimi vprašanji RNO.

 

Prevzem nastanitvenega obrata brez izvajalca (aktivacija izvajalca)

⇒ glej vprašanje št. 20 med pogostimi vprašanji RNO.

 

Urejanje pravic za poročanje

Prek aplikacije eTurizem je potrebno s strani novega izvajalca nastanitvene dejavnosti urediti pravice za poročanje po naslednjem postopku:

 • po vstopu v aplikacijo eTurizem izberete aktivno povezavo »Prijava s KDP«,
 • v zgornji menijski vrstici izberete gumb »Upravljanje s pravicami«,
 • v tabeli »Pooblastila«, v vrstici z ustreznim izvajalcem nastanitvene dejavnosti izberete aktivno povezavo »Prikaži«,
 • v primeru, da predhodni izvajalec nastanitvene dejavnosti še ni ukinil pravic za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v sistem eTurizem, se novemu izvajalcu, vpisanemu v RNO, v aplikaciji eTurizem izpiše v posebnem okencu naslednje opozorilo:
  »Na tem nastanitvenem obratu so opredeljeni pooblaščeni poročevalci, ki jih je določil predhodni izvajalec nastanitvene dejavnosti.« 

    - Izbira »Prikaz in urejanje« prikaže seznam poročevalcev (uporabniška imena portala AJPES), ki imajo pravice za poročanje, določene s strani predhodnega izvajalca. Za preklic predhodnih poročevalcev izberete rdečo ikono za »koš« - funkcija »Odstrani«. V primeru, da je predhodni izvajalec poročevalce izbrisal (ukinil), se rdeče opozorilo v okencu ne prikazuje.

    - Za določitev poročevalcev s strani novega izvajalca nastanitvene dejavnosti izberete v tabeli aktivno povezavo »Uredi«. Tudi če bo poročevalec isti kot predhodno (isto uporabniško ime portala AJPES), je potrebno poročevalca določiti na novo, tj. s strani novega izvajalca nastanitvene dejavnosti, in sicer tako, da nato izberete gumb »Dodaj poročevalca«, vpišete vaše uporabniško ime portala AJPES ali uporabniško ime druge osebe, ki jo s tem pooblaščate za poročanje. Neobvezno lahko vpišete tudi e-naslov za obveščanje v zvezi z dnevnim in mesečnim poročanjem (e-naslovi se ob menjavi izvajalca ne prenašajo in jih je tako kot poročevalce potrebno določiti na novo).

Ko novi izvajalec ustrezno uredi oziroma na novo določi poročevalce, bo prikaz izvajalca nastanitvene dejavnosti pravilen tudi v aplikaciji eTurizem v tabeli »Nastanitveni obrati«, po predhodni izbiri gumba »Poročanje« v zgornji menijski vrstici (z navedbo pravilne matične številke, naziva in naslova novega izvajalca). S tem bo novemu izvajalcu oz. poročevalcu omogočeno dnevno in mesečno poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za izbran nastanitveni obrat.

Če ste pomotoma oddali podatke za tekoči mesec (npr. za julij) in ne za referenčni mesec (v tem primeru bi bil to junij), napako popravite takole:

- vnesite in oddajte manjkajoče podatke za referenčni mesec oz. za t. i. redno poročanje (npr. obdobje »Junij«);
- podatke, ki ste jih pomotoma že oddali (npr. za obdobje »Julij«, dejansko pa so se nanašali na zasedenost v obdobju »Junij«), pa po izteku tega meseca ustrezno popravite (pretipkajte oz. prepišite) in jih oddajte še enkrat (npr. popravek za obdobje »Julij« boste izvedli od 1. 8. do 10. 8. 2019). Pri morebitnem popravljanju podatkov se kot veljavni podatki vedno upoštevajo tisti, ki so bili za posamezni mesec oddani nazadnje.
 
Naj ob tem znova opozorimo na uradni rok poročanja. Ta je za referenčni mesec (to je pretekli mesec) oz. za t. i. redno poročanje od prvega do desetega dne v tekočem mesecu (npr. od 1. 7. do 10. 7. za mesec »Junij«). Poročajo se podatki, ki se nanašajo na zasedenost nastanitvenega obrata v preteklem mesecu.

Podrobnejša pojasnila povezana z izvajanjem nastanitvene dejavnosti v izrednih razmerah koronavirusa kot tudi pojasnila v zvezi z vodenjem in hrambo podatkov iz knjige gostov ter poročanjem podatkov v sistem eTurizem AJPES so vam na voljo na povezavi.

Za tiste NO, ki ste jim v RNO spremenili status iz aktiven v neaktiven že v mesecu februarju 2021 oziroma prej, vam mesečnega statističnega poročila za marec 2021 ni potrebno oddati.
 
Za tiste NO, ki imajo v RNO status aktiven in so v mesecu marcu 2021 bili zaprti ter gostov niste sprejemali glede na veljaven Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v mesečnem statističnem poročanju poročate le status »začasno zaprt - drugi razlogi«.

Za tiste NO, ki imajo v RNO status aktiven in ste bili v mesecu marcu 2021 odprti ter ste vanje sprejemali le npr. zdravstvene delavce ipd. (prijavljene s postavko turistične takse »oprostitev - prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč«), jih v mesečno statistično poročanje ne zajamete, temveč poročate le status »začasno zaprt - drugi razlogi«.

Za tiste NO, ki imajo v RNO status aktiven in ste bili v mesecu marcu 2021 odprti ter ste vanje sprejemali goste iz »poslovnega« razloga oz. poslovanja med podjetji - B2B, jih tudi zajamete v mesečno statistično poročanje.

Za čimbolj učinkovito ravnanje ob sprostitvi izvajanja nastanitvene dejavnosti in upoštevanju zakonodaje glede vodenja knjige gostov in poročanja podatkov v sistem eTurizem AJPES, smo pripravili naslednje kratke napotke.

V skladu z načrtom sproščanja ukrepov, se pod določenimi pogoji od 26. 4. 2021 sprošča ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih. Tolmačenje določb aktualnega odloka vam je na voljo s strani pristojnega organa, t.j. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, objavljenega na povezavi (točka »Nastanitve«). Pri pripravi mesečnega statističnega poročila za mesec april 2021 vam navodilu za mesečno statistično poročanje v aplikaciji eTurizem podajamo še naslednja pojasnila k postavkam, ki jih vnašate kot poročevalec odprtega nastanitvenega obrata:

 • Status poročanja: izberite »Odprt – turisti so prihajali«
 • Število pomožnih ležišč: vpišite ustrezno število, skladno z navodilom za mesečno statistično poročanje
 • Število prodanih nedeljivih nastanitvenih enot: vpišite ustrezno število, skladno z navodilom za mesečno statistično poročanje (če ste imeli npr. en apartma zaseden z gosti 5 dni, vpišete št. 5, če ste imeli zasedena dva apartmaja 5 dni, vpišete št. 10, ipd.)
 • Število dni v mesecu, ko je bil nastanitveni obrat odprt: vpišete št. 5 (v kolikor ste imeli obrat odprt od 26. 4. do 30. 4. 2021) oz. število dni, ko je bil obrat dejansko na voljo gostom.

Vse že oddane podatke lahko pregledujete in urejate sami prek spletne aplikacije eTurizem, vzpostavljene na portalu AJPES, skladno z Navodilom za dnevno poročanje o gostih in prenočitvah.

Dodatna pojasnila glede pregledovanja in izvedbe popravkov podatkov:

 • Podatke lahko pregledujete po vstopu v aplikacijo eTurizem / Dnevno poročanje o gostih / prek gumba »Iskanje in izvoz«, kjer je na voljo poseben iskalnik.
 • Vse veljavne zapise o gostih za posamezno leto dobite tako, da v iskalniku označite status »Veljavni« in izbiro potrdite z gumbom »Najdi«.
 • Izpiše se vam seznam že oddanih podatkov o gostih. V kolikor ti zapisi ne prikazujejo pravilnega stanja, lahko zapis o posameznem gostu popravite (ob omejitvi datuma prihoda, ki ne sme biti starejši od 182 dni) na dva načina:
 • V kolikor želite podatke popraviti v času do 32 dni po datumu odjave gosta, popravek izvedete prek funkcije »Uredi« v tabeli s prikazanimi oddanimi podatki o gostih.
 • V kolikor je od datuma odjave gosta minilo že več kot 32 dni in AJPES glede na zakonske določbe (osebne) podatke o gostih v svojih bazah izbriše (v tabeli s prikazanimi oddanimi podatki o gostih so vidne zvezdice (*)), lahko popravek izvedete le tako, da podatke o gostu ponovno vnesete prek aplikacije eTurizem / Dnevno poročanje o gostih / gumb »Vnos«, s tem da ob vnosu ne nadaljujete s prijavo pod naslednjo (tekočo) zaporedno številko prijave gosta, ampak polje »Zap. številka prijave gosta« ročno popravite na isto zaporedno številko kot ste gosta prijavili ob njegovem prihodu. Pri tem vam aplikacija javi dodatno opozorilo glede želene spremembe že oddanega podatka o prenočitvi gosta, ki ga potrdite z gumbom »Sprememba«. Nato popravite oz. vpišete vse zahtevane podatke, posebej preverite vpis v polje »Datum in ura odhoda oziroma predvidenega odhoda« in polje »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« ter podatke potrdite z gumbom »ODDAJ«.

Poleg zgoraj navedenega ročnega vnosa podatkov prek spletne aplikacije eTurizem lahko popravke podatkov posredujete tudi s ponovno oddajo (pod isto zaporedno številko prijave gosta kot predhodno!) prek vašega internega programa neposredno v spletni servis AJPES, v ta namen se prosimo posvetujte s skrbnikom vašega programa.

Dodajamo pojasnilo, da AJPES vse oddane podatke o gostih in prenočitvah (vključno s popravki le-teh) posreduje končnim uporabnikom: Policiji za namen vodenja evidence gostov, občinam za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter Statističnemu uradu Republike Slovenije za statistične namene. Oddane podatke bo poleg občine prejela tudi Policija, ki lahko zaradi kršitve določbe četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o prijavi in odjavi gostov, ki pravi, da mora gostitelj ali od njega pooblaščena oseba podatke o gostih poročati v sistem eTurizem AJPES najpozneje v 12-ih urah po prihodu gosta oz. po njegovem odhodu, izvede obravnavo zaradi neupoštevanja zakonodaje ter izreče globo. V primeru ponovnega posredovanja podatkov vam predlagamo, da z razlogi, zaradi morebitne kontrole nad pravočasnostjo vnosa, seznanite krajevno pristojno policijsko postajo (predlagamo po e-pošti). Seznam policijskih postaj, z navedbo kontaktnih podatkov (naslov, e-pošta in telefon) se nahaja na tej povezavi: https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/organiziranost/policijske-postaje/policijska-postaja.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?