To content

Uradne objave

Na spletnih straneh za uradne objave se objavljajo podatki in listine, za katere zakon določa, da se objavijo na ta način. To so:


Objavo izvede: sodišče (objave v postopkih zaradi insolventnosti), AJPES (objave vpisov v sodni register in predložitve listin, zbirka listin sodnega registra, objave v postopkih registracije samostojnih podjetnikov), AJPES na zahtevo stranke (objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih, objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic), Ministrstvo za pravosodje (seznam upraviteljev).

Osveževanje: sproti (on-line).

Objave v postopkih vpisa v poslovni in sodni register

 Zakon o sodnem registru (ZSReg) (Register predpisov RS)

 Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) (Register predpisov RS)

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Register predpisov RS)

 Pravilnik o posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov (Register predpisov RS)

 Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (Register predpisov RS)

 Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (Register predpisov RS) 

Objave gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po ZGD-1

 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Register predpisov RS)

 Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah (Register predpisov RS)

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

 Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) (Register predpisov RS)

Objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih

Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ) (Register predpisov RS)
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?