To content

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Pogosta vprašanja

Vsebinska pogosta vprašanja

Ne. AJPES na svojih spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti objavlja samo podatke in dokumente, ki se nanašajo na postopke zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) in prisilne likvidacije. Gre torej za postopke, ki jih ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Kadar sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije pristojni organ družbe na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ti. prostovoljna likvidacija družbe), se poziv upnikom, da prijavijo svoje terjatve, objavi na spletni strani AJPES za objave po Zakonu o gospodarskih družbah. Pri likvidaciji družbe se (nasprotno kot pri postopkih zaradi insolventnosti) domneva, da bo družba poplačala vse svoje obveznosti.

V zavihku eOBJAVE objavljamo:
• vsak vpis v sodni register in predložitev listin sodišču v postopkih vpisa v sodni register (ne objavljajo se določene listine, ki vsebujejo osebne podatke posameznikov),
• vsak dokument v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije, za katere Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju določa, da se javno objavi (sklep o začetku postopka, različni oklici, zapisniki, poročila upravitelja, seznami preizkušenih terjatev, razpisi javnih dražb….),
• podatke in sporočila gospodarskih družb po 11. členu Zakona o gospodarskih družbah.

V zavihku eINSOLV pa objavljamo:
• osnovne podatke o postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (podatke o dolžniku, sodišču in opravilni številki zadeve, upravitelju, začetku postopka, rokih, stečajni masi, deležu poplačila, končanju postopka),
• seznam vseh opravljenih procesnih dejanj v posameznem postopku zaradi insolventnosti oziroma prisilne likvidacije.

Za vodenje postopkov zaradi insolventnosti fizičnih oseb (postopki osebnega stečaja) so do 31. 8. 2010 pristojna okrožna in okrajna sodišča, in sicer:
  • okrožna sodišča - za vodenje postopkov osebnega stečaja nad fizičnimi osebami, ki imajo položaj samostojnega podjetnika (krajevno pristojno glede na sedež samostojnega podjetnika),
  • okrajna sodišča - za vodenje postopkov osebnega stečaja nad vsemi ostalimi fizičnimi osebami, ki nimajo položaja samostojnega podjetnika (praviloma glede na stalno prebivališče fizične osebe).

Od 1. 9. 2010 dalje
so za vodenje vseh postopkov zaradi insolventnosti stvarno pristojna samo še okrožna sodišča.

Na vaše vprašanje odgovarjamo nikalno. Hkrati pojasnjujemo, da je na podlagi 122. a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vzpostavil sistem za posredovanje podatkov v informatizirani obliki. Sistem omogoča spletno storitev prevzemanja osnovnih podatkov in spletno storitev poizvedovanja. Storitve so plačljive. Predlagamo, da na Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vložite vlogo za vključitev v sistem v skladu s 3. členom Pravilnika o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov.

a) Iskanje objavljenih procesnih dejanj (eObjave)
Če v iskalnik ne vpišete nobenega iskalnega pogoja in potrdite (tipka Enter ali gumb Išči) prednastavljen izbor, se vam na ekran nanizajo objavljena procesna dejanja, razvrščena po
padajočem času objave.

V iskalnik lahko vpišete različne iskalne pogoje oziroma kombinacijo le-teh. Dobljeni rezultati iskanja se razlikujejo glede na vrsto dolžnika, in sicer:
- na podlagi iskalnega pogoja datum objave, opravilna številka ali sodišče, ki vodi postopek, so na voljo podatki in dokumenti, ki ustrezajo vpisanim pogojem oziroma njihovi kombinaciji, za vse vrste subjektov (pravne in fizične osebe, ne glede na položaj fizične osebe),
- na podlagi iskalnega pogoja dolžnik, matična številka ali davčna številka so na voljo podatki in
dokumenti za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike.

Vpogled v objavljene podatke in dokumente o dolžnikih fizičnih osebah, ki niso (bile) samostojni podjetniki/zasebniki, je mogoč le, če se ujemajo vneseni podatki o imenu in priimku ter davčni številki osebe. Če je vnesen le podatek o davčni številki, sistem vrne samo informacijo, ali je nad osebo, ki ustreza temu pogoju, začet postopek zaradi insolventnosti.

b) Iskanje osnovnih podatkov o postopkih in seznama procesnih dejanj (eINSOLV)
To iskanje se uporablja, kadar nekoga zanima potek določenega postopka. Išče se lahko po različnih iskalnih pogojih, ki identificirajo dolžnika, in opravilni številki zadeve. Z vnosom opravilne številke kot iskalnega pogoja se lahko dostopa do objavljenih podatkov o postopku za vse pravne in fizične osebe. Z vnosom dolžnika, matične številke ali davčne številke kot iskalnega pogoja se lahko dostopa do objavljenih podatkov za pravne osebe in samostojne podjetnike/zasebnike.

Če želite vpogledati v potek postopka, ki se vodi nad fizično osebo, ki ni (bila) samostojni podjetnik/zasebnik, pa ne poznate opravilne številke zadeve, morate vnesti kombinacijo iskalnih pogojev, in sicer:
- EMŠO ter ime in priimek ali
- davčna številka ter ime in priimek ali
- ime in priimek in naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka) in rojstni datum.
Če je vnesen le podatek o davčni številki ali EMŠO, sistem vrne samo podatek, ali je nad osebo, ki ustreza temu pogoju, začet postopek zaradi insolventnosti.
 
V iskalnik »Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti« iz spustnega menija izberete najmanj naslednje iskalne pogoje:
1. Skupina procesnega dejanja: druga procesna dejanja v glavnem postopku,
2. Tip procesnega dejanja: razpis dražbe / vabila k dajanju ponudb.
Po potrditvi izbranih iskalnih pogojev (s tipko Enter ali gumbom Išči) se na ekranu nanizajo podatki o razpisanih javnih dražbah oziroma objavljenih vabilih k dajanju ponudb za nakup premoženja stečajnega dolžnika. Podatki so razvrščeni po padajočih datumih objav.

Po določbah 6. odstavka 233. člena ZFPPIPP je založitve predujma oproščen:

  • dolžnik in
  • delavec, ki vloži predlog za začetek stečajnega postopka iz razloga po četrtem odstavku 14. člena tega zakona.COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?