To content

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Tipi procesnih dejanj po skupinah procesnih dejanj in tipih postopkov

Splošna pojasnila

Iskalnik vrne največ 1000 zadetkov, vendar je desno zgoraj nad seznamom zadetkov izpisan podatek o številu vseh objav (Število zadetkov), ki ustrezajo iskalnim kriterijem. Če želite podatke omejiti za posamezno obdobje, se vrnete na Iskalnik in seznam zadetkov omejite še z vnosom datuma objave (od, do) in postopek ponovite za posamezna obdobja (polletje, leto). 

Iskalnik vrne največ 1.000 zadetkov. V primeru da obstaja več zadetkov, morate iskanje omejiti z vnosom dodatnih iskalnih kriterijev (npr. datum objave).

Število vseh objav, ki ustrezajo določenim kriterijem, je napisano zgoraj desno nad seznamom zadetkov (Število zadetkov). Število zadetkov uporabite, kadar potrebujete zgolj številčne podatke o številu določenih procesnih dejanj v postopkih zaradi insolventnosti (običajno za določeno obdobje, ki ga omejite z vnosom datuma objave (od, do).

Javne dražbe je mogoče najti tako, da izberete:

Razpis javne dražbe oziroma vabilo k dajanju ponudb je objavljeno kot dokument na povezavi: Vsebina procesnega dejanja.
Iskanje lahko omejite z vnosom datuma objave, podatkov o dolžniku, pravnoorganizacijske oblike, sodišča ipd.

 Zadnjih 1000 javnih dražb

Podatki o postopkih zaradi insolventnosti nad potrošniki (fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti) so dostopni na podlagi:

  • imena in priimka in davčne številke ali
  • opravilne številke.

Podatke lahko najdete tudi po sodišču ali datumu objave, vendar brez podatka o davčni številki, ki je oseben podatek.

Če iskalnik ne vrne zadetkov, pomeni, da oseba ni v stečaju oziroma niste pravilno vpisali iskalnih pogojev. Preverite pravilnost vpisanih podatkov ali poskusite najti podatke po drugem iskalnem kriteriju.

Če vpišete samo davčno številko, iskalnik vrne samo obvestilo, ali oseba je v postopku osebnega stečaja, dostop do podatkov pa je mogoč le z vpisom vseh podatkov (davčna številka ter ime in priimek).

Na spodnjih povezavah so dostopni tudi podatki o številu vseh objav, ki ustrezajo iskalnim kriterijem, in sicer desno zgoraj nad seznamom zadetkov (Število zadetkov). Če želite podatke omejiti za posamezno obdobje, se vrnete na Iskalnik in seznam zadetkov omejite še z vnosom datuma objave (od, do) in postopek ponovite za posamezna obdobja (polletje, leto).

 Zadnjih 1000 objavljenih oklicev o začetku postopka osebnega stečaja zoper podjetnike/zasebnike in potrošnike

 Zadnjih 1000 sklepov o odpustu obveznosti v postopku osebnih stečajev

Podatki o postopku stečaja zapuščine pokojne osebe so dostopni, če je vpisan eden izmed naslednjih iskalnih pogojev:

• opravilna številka,
• sodišče, ki vodi postopek,
• datum objave,
• davčna številka in ime in priimek dolžnika.

Pravna oseba po izbrisu iz sodnega registra ne obstaja več, zato tudi nima več matične in davčne številke. Zato iskanje podatkov o stečajnem postopku nad pozneje najdenim premoženjem pravne osebe po matični in davčni številki ni mogoče. Iskanje je omogočeno z izbiro Tipa dolžnika: »druga oseba« in/ali vnosom drugih iskalnih pogojev (firma, srg številka itd.).

 Objavljeni sklepi o začetku stečajnega postopka nad premoženjem izbrisane pravne osebe

Prek iskalnika eObjave v postopkih zaradi insolventnosti so dostopni podatki in listine, nastale v postopkih zaradi insolventnosti, ki jih na podlagi neposredne informacijske povezave, na spletnih straneh AJPES, objavljajo stečajna sodišča. Dostopni so vsi podatki in listine, za katere Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) določa javno objavo. Način iskanja po podatkih je določen z zakonom, vrste skupin in tipov procesnih dejanj pa določa Vrhovno sodišče RS (VS RS, glede na način vodenja podatkov v Vpisniku zadev v postopkih zaradi insolventnosti.

Prek iskalnika eINSOLV pa je omogočen vpogled neposredno v Vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti, ki ga vodi VS RS, in sicer do osnovnih podatkov o zadevi in seznama vseh procesnih dejanj, opravljenih v določenem postopku.

Če v enem izmed iskalnikov ne najdete iskanih podatkov, priporočamo iskanje še v drugem iskalniku, ker omogočata iskanje po različnih kriterijih (eINSOLV omogoča tudi po naslovu, EMŠO, rojstnem datumu).

Objave na določen dan je mogoče najti z vpisom datuma objave.
Primer iskanja začetih postopkov zaradi insolventnosti na določen dan:

  • Tip dolžnika: vse
  • Tip postopka: vse
  • Skupina procesnega dejanja: procesna dejanja v predhodnem postopku
  • Tip procesnega dejanja: oklic o začetku postopka
  • Datum objave: od ...... do .....

Oklic o začetku postopka izberemo zato, ker je objavljen pri vseh tipih postopka (glej pojasnilo 1 Procesna dejanja v predhodnem postopku), medtem ko se sklep o začetku postopka ne objavlja pri postopkih osebnega stečaja (od 15. 7. 2010 dalje).

Na podlagi izbranih kriterijev so na voljo podatki o vseh začetih postopkih zaradi insolventnosti, ki jih je mogoče omejiti z izbiro določenega tipa dolžnika ali postopka, razen o začetih postopkih preventivnega prestrukturiranja, kjer je potrebno namesto oklica o začetku postopka izbrati sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja.

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti nadomeščajo objave v Uradnem listu RS in so namenjene iskanju posamičnih zadev. Posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki je v pristojnosti Centra za informatiko na Vrhovnem sodišču RS.

Od 1. 9. 2010 dalje je za odločanje v postopku zaradi insolventnosti pristojno okrožno sodišče. Do tega datuma je bilo za odločanje v postopku osebnega stečaja zasebnika ali potrošnika in stečaja zapuščine pristojno okrajno sodišče.

Sodišča so s 5.6.2014 začela objavljati nov tip procesnega dejanja: Pravnomočno končanje postopka. Datum pravnomočnega končanja postopka zaradi insolventnosti je naveden kot Datum dejanja. Novo procesno dejanje bo objavljeno pri vseh postopkih zaradi insolventnosti, ki so objavljena in so že bila pravnomočno končana. Postopke, ki so že bili pravnomočno končani je mogoče najti z izbiro Skupine procesnega dejanja: druga procesna dejanja v glavnem postopku in Tipa procesnega dejanja: Pravnomočno končanje postopka.

 Zadnjih 1000 objav datuma pravnomočnega končanja postopka

Čas trajanja objave vsebine procesnega dejanja določa 7. člen Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti in sicer:

  • dostop do objav vsebine procesnih dejanj v zvezi s posamezno zadevo mora biti omogočen do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka v tej zadevi,
  • če je bil na podlagi potrjene prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave za izvedbo ukrepov finančnega prestrukturiranja določen rok, ki je daljši od štirih let, mora biti dostop do objav vsebine procesnih dejanj v zvezi s posamezno zadevo omogočen tudi še eno leto po objavi zadnjega dolžnikovega poročila o izvajanju ukrepov, iz katerega izhaja, da je dolžnik izvedel vse ukrepe, določene v načrtu finančnega prestrukturiranja, oziroma še eno leto po roku, ki je določen za izpolnitev vseh ukrepov finančnega prestrukturiranja.


Skupine procesnih dejanj po tipih postopkov

TIP PROCESNEGA DEJANJA

Stečajni postopek nad pravno osebo

Postopek prisilne likvidacije

Postopek prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek osebnega stečaja

Postopek stečaja zapuščine

Sklep o dopolnitvi predloga za začetek postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o začetku postopka

 

1

Oklic o začetku postopka

 

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Drugo procesno dejanje sodišča v glavnem postopku

 

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Poziv upnikom izbrisane pravne osebe

 

 

 

 

 

 

Sklep o ustavitvi postopka prisilne poravnave zaradi umika

 

 

 

 

 

 

Sklep o zavrženju predloga za začetek postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Drug sklep v predhodnem postopku prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep višjega sodišča o pritožbi proti sklepu o začetku stečajnega postopka

 

 

Sklep višjega sodišča v prehodnem postopku prisilne poravnave

 

 

 

 

 

Predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o dopolnitvi predloga za začetek poenostavljene prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o ustavitvi postopka poenostavljene prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o zavrženju predloga za začetek poenostavljene prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Drug sklep v predhodnem postopku poenostavljene prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep višjega sodišča v predhodnem postopku poenostavljene prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja

 

 

 

 

 

 

Sklep okrožnega sodišča o ugovoru v predhodnem postopku

 

 

 

 

 

 

 

Drugo dejanje sodišča

 

 

 

 

 

 

 

1 Sklepi o začetku postopka osebnega stečaja se od 15.7.2010 ne objavljajo več. Objavljajo se le oklici o začetku postopka.

Tip procesnega dejanja

Stečajni postopek nad pravno osebo

Postopek prisilne likvidacije

Postopek prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek osebnega stečaja

Postopek stečaja zapuščine

Osnovni seznam preizkušenih terjatev - prisilna poravnava

 

 

 

 

 

 

Popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev - prisilna poravnava

 

 

 

 

 

 

Dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev - prisilna poravnava

 

 

 

 

 

 

Končni seznam preizkušenih terjatev – prisilna poravnava

 

 

 

 

 

 

Sklep o preizkusu terjatev – prisilna poravnava

 

 

 

 

 

 

Sklep višjega sodišča o preizkusu terjatev

 

 

 

 

Sklep o priznanju ločitvene pravice

 

 

 

 

 

Sklep o priznanju izločitvene pravice

 

 

 

 

 

Sklep višjega sodišča o priznanju pravice

 

 

 

 

 

 

Osnovni seznam preizkušenih terjatev - stečaj

 

 

 

 

 

Popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev - stečaj

 

 

 

 

Dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev - stečaj

 

 

 

 

Končni seznam preizkušenih terjatev - stečaj

 

 

 

 

Sklep o preizkusu terjatev - stečaj

 

 

 

 

Posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev

 

 

 

 

Posodobljeni seznam terjatev – poenostavljena prisilna poravnava

 

 

 

 

 

 

Tip procesnega dejanja

Stečajni postopek nad pravno osebo

Postopek prisilne likvidacije

Postopek prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek osebnega stečaja

Postopek stečaja zapuščine

Sklep o upniškem odboru

 

 

 

 

Pritožba proti sklepu o upniškem odboru

 

 

 

 

 

Sklep višjega sodišča o upniškem odboru

 

 

 

 

 

Zapisnik seje upniškega odbora

 

 

 

 

 

Poziv za mnenje/soglasje upniškega odbora

 

 

 

Poziv upnikom za glasovanje o upniškem odboru

 

 

 

 

 

Tip procesnega dejanja

Stečajni postopek nad pravno osebo

Postopek prisilne likvidacije

Postopek prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek osebnega stečaja

Postopek stečaja zapuščine

Otvoritveno poročilo upravitelja

 

 

 

Redno poročilo upravitelja

 

 

Sklep o ugovoru upravitelja

 

 

 

 

 

 

Izredno poročilo upravitelja

 

 

Sklep o razrešitvi upravitelja

 

 

 

Sklep o nagradi upravitelju

 

 

Sklep višjega sodišča o upravitelju

 

 

 

Končno poročilo upravitelja

 

 

Predlog načrta poteka stečajnega/likvidacijskega postopka

 

 

 

Predlog spremembe načrta poteka stečajnega/likvidacijskega postopka

 

 

 

Predlog predračuna stroškov stečajnega/likvidacijskega postopka

 

 

 

Predlog spremembe predračuna stroškov stečajnega/likvidacijskega postopka

 

 

 

Poročilo upravitelja o izidu glasovanja – upniški odbor

 

 

 

 

 

 

Seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Predlog za soglasje k plačilom stroškov postopka

 

 

 

 

Seznam neplačanih priznanih terjatev v postopku osebnega stečaja

 

 

 

 

 

 

Tip procesnega dejanja

Stečajni postopek nad pravno osebo

Postopek prisilne likvidacije

Postopek prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek osebnega stečaja

Postopek stečaja zapuščine

Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika

 

 

 

 

 

Revizorjevo poročilo

 

 

 

 

 

 

Osnovni načrt finančnega prestrukturiranja

 

 

 

 

 

Spremenjeni načrt finančnega prestrukturiranja

 

 

 

 

 

 

Poročilo pooblaščenega ocenjevalca

 

 

 

 

 

 

Redno poročilo dolžnika

 

 

 

 

 

 

Izredno poročilo dolžnika

 

 

 

 

 

 

Poročilo o izvajanju ukrepov

 

 

 

 

 

 

Tip procesnega dejanja

Stečajni postopek nad pravno osebo

Postopek prisilne likvidacije

Postopek prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek osebnega stečaja

Postopek stečaja zapuščine

Ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Oklic naroka za obravnavo ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Zapisnik naroka za obravnavo ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o zavrženju/zavrnitvi ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o soglasju iz tretjega odstavka 151. člena

 

 

 

 

 

 

Sklep o ureditvi plačil v breme dolžnikovega računa

 

 

 

 

 

 

Sklep o spremembi načrta

 

 

 

 

 

 

Poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic

 

 

 

 

 

 

Poziv upnikom za glasovanje o prisilni poravnavi

 

 

 

 

 

 

Poročilo o vpisu in vplačilu delnic

 

 

 

 

 

 

Poročilo o izidu glasovanja s sprejetju prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o ustavitvi postopka prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka

 

 

 

 

 

 

Sklep o zavrnitvi predloga za prisilno poravnavo

 

 

 

 

 

 

Sklep o potrditvi prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Drug sklep v glavnem postopku

 

Sklep višjega sodišča v glavnem postopku

 

Sklep o soglasju k uresničitvi odstopne pravice

 

 

 

 

Sklep o končanju nujnih poslov

 

 

 

 

 

Sklep o nadaljevanju poslovanja

 

 

 

 

 

 

Sklep o načrtu poteka stečajnega/likvidacijskega postopka

 

 

 

Sklep o soglasju za posle upravljanja stečajne/likvidacijske mase

 

 

 

Razpis dražbe/vabila k dajanju ponudb

 

 

 

Sklep o prodaji

 

 

 

Sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe

 

 

 

Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu

 

 

 

 

Sklep o vstopu kupca v pravni položaj stečajnega/likvidacijskega dolžnika

 

 

 

 

 

Sklep o stroških stečajnega/likvidacijskega postopka

 

 

 

Sklep o končanju stečajnega/likvidacijskega postopka

 

 

 

Drugo procesno dejanje sodišča v glavnem postopku

 

 

 

 

 

 

 

Sklep skupščine dolžnika o spremembi OK zaradi izvedbe

 

 

 

 

 

 

Sklep o ustavitvi likvidacijskega postopka in začetku stečajnega postopka

 

 

 

 

 

 

Sklep upniškega odbora o spremembi OK zaradi finančnega prestrukturiranja

 

 

 

 

 

 

Sklep o zavrnitvi predloga za poenostavljeno prisilno poravnavo

 

 

 

 

 

 

Sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep – razlogi za ustavitev postopka preventivnega prestrukturiranja

<, ;, ;, /td>

 

 

 

 

 

 

Sklep o ustavitvi postopka preventivnega prestrukturiranja in začetku postopka prisilne poravnave

 

 

 

 

 

 

Sklep o ustavitvi postopka preventivnega prestrukturiranja in začetku stečajnega postopka

 

 

 

 

 

 

Sklep okrožnega sodišča o ugovoru v glavnem postopku

 

 

 

 

 

 

 

Pravnomočno končanje postopka

   

 

 

 

Tip procesnega dejanja

Stečajni postopek nad pravno osebo

Postopek prisilne likvidacije

Postopek prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek osebnega stečaja

Postopek stečaja zapuščine

Načrt prve prednostne razdelitve

 

 

 

 

Končni načrt prve prednostne razdelitve

 

 

 

 

Sklep o prvi prednostni razdelitvi

 

 

 

 

Načrt prve splošne razdelitve

 

 

 

 

Končni načrt prve splošne razdelitve

 

 

 

 

Sklep o prvi splošni razdelitvi

 

 

 

 

Načrt poznejše prednostne razdelitve

 

 

 

 

 

 

Končni načrt poznejše prednostne razdelitve

 

 

 

 

 

Sklep o poznejši prednostni razdelitvi

 

 

 

 

 

Načrt poznejše splošne razdelitve

 

 

 

 

 

Končni načrt poznejše splošne razdelitve

 

 

 

 

 

Sklep o poznejši splošni razdelitvi

 

 

 

 

 

Načrt razdelitve posebne mase

 

 

 

 

Končni načrt razdelitve posebne mase

 

 

 

 

Sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase

 

 

 

 

Sklep o prenosu iz posebne v splošno razdelitveno maso

 

 

 

 

 

 

Načrt končne razdelitve

 

 

 

 

Končni načrt končne razdelitve

 

 

 

 

Sklep o končni razdelitvi

 

 

 

 

Sklep višjega sodišča o razdelitvi

 

 

 

 

 

 

Tip procesnega dejanja

Stečajni postopek nad pravno osebo

Postopek prisilne likvidacije

Postopek prisilne poravnave

Postopek poenostavljene prisilne poravnave

Postopek preventivnega prestrukturiranja

Postopek osebnega stečaja

Postopek stečaja zapuščine

Sklep o zavrnitvi odpusta obveznosti

 

 

 

 

 

 

Sklep o začetku postopka odpusta obveznosti

 

 

 

 

 

 

Zapisnik naroka za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti

 

 

 

 

 

 

Sklep o ustavitvi postopka odpusta obveznosti

 

 

 

 

 

 

Sklep o podaljšanju preizkusnega obdobja

 

 

 

 

 

 

Sklep o zavrnitvi/zavrženju ugovora proti odpustu obveznosti

 

 

 

 

 

 

Sklep o odpustu obveznosti

 

 

 

 

 

 

Oklic o začetku postopka obveznosti

 

 

 

 

 

 

Oklic naroka za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti

 

 

 

 

 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?