To content

Oddaja zahtev za objavo sporočil po ZGD-1

Vstop v aplikacijo

OOPS

Oddaja zahtev za objavo sporočila


Zahtevo za objavo sporočila posreduje AJPES zakoniti zastopnik pravne osebe ali njegov pooblaščenec (ki ima ali splošno pooblastilo za vsa poročanja AJPES ali samo pooblastilo za oddajo zahtev za objavo sporočil po Zakonu o gospodarskih družbah) v elektronski obliki prek posebne aplikacije (OOPS). 

Vlagatelj mora imeti:

 • dostop do interneta in nameščen brskalnik (Podprti brskalniki),
 • veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (nameščeno v profil uporabnika),
 • biti kot uporabnik prijavljen na spletni portal AJPES.

Pooblastilo za vlaganje zahtev se pripravi na tej povezavi. Kot pomoč vlagateljem pri oddaji e-Pooblastila je objavljen Priročnik za uporabnike.

Vlagatelj odda zahtevo za objavo tako, da v aplikaciji izpolni podatke o družbi, o vrsti objave in kontaktne podatke ter priloži sporočilo za objavo. Sporočilo je lahko v pdf, tif ali tiff obliki, velikost datoteke ne sme presegati 10 MB. Pri pretvorbi dokumenta v elektronsko obliko (skeniranje) se priporoča izbor sivinske tehnike in resolucija 200 ali 300 dpi.

AJPES lahko v primerih, določenih z Navodilom o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, zahteva odpravo pomanjkljivosti zahteve za objavo.

AJPES objavi sporočilo družbe na spletni strani najkasneje naslednji delovni dan po prejemu popolne zahteve za objavo in o objavi obvesti vlagatelja po elektronski pošti na naslov, ki ga je navedel v zahtevi za objavo. Za vsebinsko pravilnost posredovanih podatkov in sporočil družb odgovarja vlagatelj.

Podatki in sporočila družbe so objavljeni 10 let od datuma objave, po tem roku pa jih AJPES trajno hrani v elektronski obliki.

Objava podatkov in sporočil je brezplačna, način posredovanja podatkov in sporočil družb za objavo je podrobneje določen z Navodilom o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah.

Kaj je OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov)?

OOPS je spletna aplikacija na portalu AJPES, ki gospodarskim družbam in registriranim lekarnarjem omogoča vlaganje zahtev za objavo podatkov in sporočil na spletni strani AJPES za objave po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), in sicer:

 • objave informacij v zvezi s skupščino družb,
 • objave v postopkih zaradi statusnega preoblikovanja, 
 • objave v postopkih rednih likvidacij,
 • druge objave družb, ki jih določa ZGD-1,
 • objave podatkov ali sporočila družbe, za katere akt o ustanovitvi družbe določa, da jih je treba objaviti,
 • druge objave, ki jih določa ZGD-1.

Pogoji za uporabo OOPS

Zahtevo za objavo lahko vloži zakoniti zastopnik družbe ali od njega pooblaščena oseba, ki:

 • ima dostop do interneta in nameščen eden od podprtih brskalnikov,,
 • ima v svojih uporabniških nastavitvah portala AJPES na povezavi »Moja stran« v svojem profilu (v meniju Pooblastila → Moja digitalna potrdila) dodano vsaj eno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, 
 • je prijavljena na spletni portal AJPES s svojim uporabniškim imenom in geslom.

Pooblaščenec potrebuje tudi v sistemu ePooblastil AJPES pripravljeno in aktivirano pooblastilo za oddajo zahtev za objavo sporočil po ZGD-1 oziroma generalno pooblastilo.

Oddaja zahteve za objavo

Po kliku na gumb [Vnos nove zahteve] ali meni Vnos zahteve za objavo vlagatelj vpiše podatke o zahtevi. Vlagatelj vpiše oziroma izbere iz spustnega seznama en identifikacijski podatek o družbi (firma, matična številka ali davčna številka), ostala dva pa aplikacija vpiše samodejno. Vlagatelj nato iz spustnega seznama izbere vrsto objave ter z izbiro gumba [Dodaj datoteko] priloži dokument za objavo. Pred oddajo zahteve za objavo lahko vlagatelj priloženo datoteko pregleda, jo odstrani in priloži drugo datoteko.

Dokument za objavo mora biti v pdf ali tif (tiff) obliki, ki ne sme presegati velikost 10 MB. Pri pretvorbi dokumenta v elektronsko obliko (skeniranje) se praviloma uporabi izbor sivinske tehnike in resolucije 200 ali 300 dpi.

V polje »Poljubna oznaka zahteve« vlagatelj lahko, če želi (npr. zaradi lažjega razločevanja zahtev za objavo), vnese poljubno besedilo.

Kontaktni podatki so namenjeni obveščanju vlagatelja o stanju zahteve za objavo in so obvezni, zato morajo biti izpolnjena vsa polja. Kontaktne podatke, ki jih aplikacija samodejno vpiše, lahko vlagatelj spremeni.

Po vnosu podatkov o zahtevi za objavo vlagatelj izbere gumb [Oddaj].

Vlagatelj lahko že oddano zahtevo za objavo prekliče (umakne) dokler zahteva za objavo še ni objavljena, kar stori z izbiro gumba [Umakni zahtevo]. Preklicane oziroma umaknjene zahteve ni mogoče ponovno oddati.

Pregledovanje oddanih zahtev za objavo

Stanja zahtev za objavo lahko vlagatelj spremlja v dveh menijih, in sicer v meniju Nerešene zahteve za objavo ter Rešene zahteve za objavo. Pregled posamezne zahteve je omogočen z izbiro povezave Odpri.

Med nerešenimi zahtevami za objavo se prikazujejo zahteve, ki jih je vlagatelj oddal, pa jih AJPES še ni pregledal ter zahteve, za katere je AJPES zahteval popravek.

Pri zahtevah, pri katerih je bil zahtevan popravek, je razlog zahtevanega popravka naveden na zahtevi, vlagatelj pa ima možnost zahtevo popraviti ali jo umakniti. Popravek zahteve se opravi na enak način kot oddaja zahteve ter ponovno odda z izbiro gumba [Oddaj].

Med rešenimi zahtevami za objavo se prikazujejo zahteve, na podlagi katerih je AJPES izvedel objavo ali odločil, da objave ne izvede (zavrnil objavo) ter umaknjene zahteve. Vlagatelj rešenih zahtev ne more več popravljati.

Obveščanje vlagatelja po elektronski pošti

Vlagatelj prejme na elektronski naslov, ki ga je navedel v zahtevi za objavo, sporočilo o opravljeni objavi, o zahtevanem popravku zahteve ali zavrnitvi zahteve.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?