To content


Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Poročila

Skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) se sklepi o začetku in končanju postopkov zaradi insolventnosti vpišejo:

  • v sodni register, če ima dolžnik položaj gospodarske družbe ali druge pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register (sodni register je skladno z Zakonom o sodnem registru sestavni del poslovnega registra), ali
  • v poslovni register, če ima dolžnik položaj:
    • podjetnika ali druge fizične osebe, ki je subjekt vpisa v poslovni register, ali
    • pravne osebe, ki ni subjekt vpisa v sodni register in je subjekt vpisa v poslovni register.

Za namen informiranja javnosti o številu postopkov zaradi insolventnosti (tudi postopkov likvidacije po ZGD-1) in postopkov prisilnega prenehanja je AJPES izdelal pregled:

 

Vir podatkov: Poslovni register Slovenije

Podatki o številu poslovnih subjektov v postopkih zaradi insolventnosti 

Arhiv

 

 Arhiv-Podatki o številu poslovnih subjektov v postopkih zaradi insolventnosti
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?