To content

Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Vstop v aplikacijo

eObjave

listin, ki se objavijo skladno z ZKUASP


Na spletni strani za objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) AJPES omogoča objavo listin, ki so jih dolžne objaviti kolektivne organizacije oziroma Urad RS za intelektualno lastnino.

Skladno z ZKUASP morajo pravne osebe, ki so pridobile dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino in so na podlagi pooblastila imetnika avtorske in sorodnih pravic ali zakona pooblaščene za upravljanje avtorske ali sorodnih pravic v imenu in za račun več kot enega imetnika pravic in v njihovo skupno korist (kolektivne organizacije), na spletni strani AJPES objaviti:

  • sklic skupščine kolektivne organizacije (šesti odstavek 24. člena),
  • prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma (tretji odstavek 44. člena) in,
  • začasno tarifo z obrazložitvijo in vabilom k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma (šesti odstavek 45. člena).

Urad za intelektualno lastnino pa mora na podlagi petega odstavka 76. člena ZKUASP na spletni strani AJPES objaviti:

  • poročilo pravne osebe, ki ga sestavi po stanju na dan pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja
  • zaključno poročilo pravne osebe, skupaj z revizorjevim poročilom.

Objava listin in vpogled v objavljene listine je brezplačen.

Kolektivna organizacija in Urad RS za intelektualno lastnino pošljeta listine za objavo na elektronski naslov Nai`udon-yjt`ro?`iodr-rh, listine morajo biti v pdf ali tiff obliki. AJPES objavi listine najkasneje naslednji delovni dan po prejemu.

Predpis

 Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Register predpisov RS)

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?