To content

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Splošno


Kaj objavljamo?

Prek aplikacije eObjave so dostopni podatki in dokumenti nastali v postopkih zaradi insolventnosti, ki jih na spletni strani AJPES neposredno objavljajo stečajna sodišča.

Objavljamo:

 • podatke o posameznem postopku prisilne poravnave, stečaju, prisilni likvidaciji, poenostavljeni prisilni poravnavi, preventivnem prestrukturiranju in stečaju zapuščine.
 • sodne sklepe, izdane v postopkih (razen v ZFPPIPP določenih izjem),
 • oklice o začetku postopka, oklice o razpisih naroka in druge oklice ali pozive za glasovanje, ki jih po ZFPPIPP izda sodišče,
 • zapisnike o narokih in poteku sej upniškega odbora,
 • poročila upraviteljev, v postopku prisilne poravnave pa tudi poročila insolventnega dolžnika,
 • sezname preizkušenih terjatev,
 • vloge strank v postopkih in druga sodna pisanja, za katere ZFPPIPP določa, da se objavijo,
 • v stečajnem postopku tudi vse razpise javnih dražb in vabil k dajanju ponudb v zvezi z unovčevanjem stečajne mase.

Objavljena so procesna dejanja v postopkih zaradi insolventnosti zoper:

 • gospodarsko družbo,
 • samostojnega podjetnika,
 • zasebnika (zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik, in kot poklic opravlja določeno dejavnost),
 • potrošnika (fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik) – podatki so dostopni na podlagi opravilne številke ali davčne številke ter imena in priimka dolžnika. Na podlagi iskanja samo po davčni številki je dostopna samo informacija ali postopek zaradi insolventnosti obstaja,
 • drugo osebo (izbrisana pravna oseba, kadar teče postopek stečaja nad po izbrisu najdenim premoženjem).

Podatki so dostopni brezplačno.

Posredovanje podatkov o postopkih v informatizirani obliki

Posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki je v pristojnosti Centra za informatiko na Vrhovnem sodišču RS. Podrobnejša pravila določa Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov.

Je iskalnik po Vpisniku zadev v postopkih zaradi insolventnosti, ki ga vodi Vrhovno sodišče RS. Na voljo so osnovni podatki o posamezni zadevi (postopku zaradi insolventnosti) in seznam opravljenih procesnih dejanj.

Iskanje podatkov o potrošniku je omogočeno na podlagi opravilne številke in na podlagi vnosa naslednjih kombinacij podatkov:

 • EMŠO ter ime in priimek,
 • davčna številka ter ime in priimek (na podlagi vnosa samo EMŠO ali davčne številke je dostopna samo informacija ali je postopek zaradi insolventnosti začet),
 • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in rojstni datum.

Ministrstvo za pravosodje objavlja aktualni seznam upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti ter seznam zadev oziroma postopkov, ki jih vodijo oziroma so jih vodili.

Ažuriranje: Objave se izvajajo on-line.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?